Omschrijving

Begroting voor wijziging

Begroting na wijziging

Realisatie

Taakvelden

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

1. Gebiedsgericht werken

1.2 Openbare orde en Veiligheid

324

1.204

-879

24

905

-881

21

941

-920

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

654

3.725

-3.071

629

3.769

-3.140

501

3.510

-3.009

0.10 Mutaties reserves programma 1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Subtotaal

979

4.928

-3.950

653

4.674

-4.020

522

4.451

-3.929

2. Economie en vastgoed

3.1 Economische ontwikkeling

32

527

-495

32

428

-396

33

420

-387

3.3 Bedrijfsloket en -regelingen

42

91

-49

42

91

-49

35

83

-48

3.4 Economische promotie

467

213

253

461

223

237

648

213

435

0.10 Mutaties reserves programma 2

2

45

-44

-11

1.252

-1.263

16

1.516

-1.501

Subtotaal

542

877

-335

523

1.994

-1.471

732

2.233

-1.501

3. Veiligheid en handhaving

1.1 Crisisbeheersing en Brandweer

131

1.998

-1.868

131

1.898

-1.767

82

1.850

-1.768

Subtotaal

131

1.998

-1.868

131

1.898

-1.767

82

1.850

-1.768

5. Sociale zaken en armoedebeleid

6.3 Inkomensregelingen

9.780

12.986

-3.205

9.780

13.227

-3.446

10.818

14.304

-3.487

6.4 Begeleide participatie

0

4.473

-4.473

0

1.504

-1.504

0

1.766

-1.766

6.5 Arbeidsparticipatieinstrumenten gericht op toeleiding naar werk

0

1.365

-1.365

0

1.639

-1.639

90

1.784

-1.694

0.10 Mutaties reserves programma 5

0

0

0

0

0

0

2

0

2

Subtotaal

9.780

18.824

-9.044

9.780

16.369

-6.589

10.909

17.855

-6.945

6. Zorg, welzijn en cultuur

5.1 Sportbeleid en activering

0

405

-405

0

405

-405

0

395

-395

5.2 Sportaccommodaties

563

1.855

-1.293

563

1.840

-1.277

529

1.931

-1.402

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

396

1.520

-1.124

805

1.543

-738

762

1.552

-790

5.4 Musea

0

92

-92

0

92

-92

0

100

-100

5.5 Cultureel erfgoed

17

272

-255

17

271

-254

21

268

-247

5.6 Media

0

787

-787

0

787

-787

0

787

-787

6.2 Wijkteams

0

674

-674

0

624

-624

0

640

-640

6.6 Maatwerk-voorzieningen (WMO)

0

977

-977

0

977

-977

0

883

-883

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

810

7.236

-6.426

810

8.152

-7.342

576

7.139

-6.563

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

0

164

-164

0

164

-164

0

125

-125

7.5 Begraafplaatsen

1

10

-9

1

16

-15

4

15

-11

0.10 Mutaties reserves programma 6

0

0

0

0

0

0

1.310

0

1.310

Subtotaal

1.786

13.992

-12.206

2.196

14.871

-12.676

3.203

13.836

-10.633

7. Jeugdbeleid en onderwijs

4.1 Openbaar basisonderwijs

0

13

-13

0

13

-13

0

69

-69

4.2 Onderwijshuisvesting

0

1.481

-1.481

0

1.420

-1.420

57

1.658

-1.601

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

386

2.053

-1.667

395

2.060

-1.665

425

1.893

-1.469

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

0

6.873

-6.873

0

7.085

-7.085

0

9.824

-9.824

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

0

728

-728

0

728

-728

0

733

-733

7.1 Volksgezondheid

0

1.266

-1.266

0

1.266

-1.266

0

1.189

-1.189

0.10 Mutaties reserves programma 7

524

620

-97

1.726

620

1.106

1.625

620

1.005

Subtotaal

910

13.033

-12.124

2.121

13.193

-11.071

2.107

15.986

-13.879

8. Democratisch bestuur

0.1 Bestuur

0

1.878

-1.878

116

1.908

-1.792

146

1.626

-1.480

0.2 Burgerzaken

751

1.502

-750

809

1.533

-724

895

1.539

-644

0.10 Mutaties reserves programma 8

159

0

159

2.469

0

2.469

2.453

0

2.453

Subtotaal

910

3.380

-2.470

3.394

3.441

-46

3.494

3.165

329

9. Natuur, milieu en duurzaamheid

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

52

2.432

-2.380

52

2.443

-2.392

46

2.485

-2.440

7.2 Riolering

3.389

2.435

954

3.353

2.396

957

3.376

2.521

855

7.3 Afval

4.578

3.565

1.013

4.709

3.706

1.003

4.764

3.730

1.034

7.4 Milieubeheer

0

576

-576

0

705

-705

10

733

-722

0.10 Mutaties reserves programma 9

20

0

20

20

1

19

0

32

-32

Subtotaal

8.039

9.009

-970

8.134

9.251

-1.117

8.196

9.501

-1.304

10. Bereikbaarheid en verkeer

0.63 Parkeerbelasting

408

10

398

419

10

409

406

9

397

2.1 Verkeer en vervoer

156

3.237

-3.082

155

3.082

-2.927

271

3.433

-3.162

2.2 Parkeren

0

162

-162

0

138

-138

0

152

-152

0.10 Mutaties reserves programma 10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Subtotaal

564

3.409

-2.846

574

3.230

-2.656

677

3.594

-2.917

11. Bouwen en wonen

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

261

358

-97

272

364

-92

277

281

-5

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

0

50

-50

0

50

-50

0

45

-45

8.1 Ruimtelijke Ordening

154

178

-24

154

157

-3

477

170

307

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

4.393

4.396

-3

9.097

9.085

11

21.847

13.505

8.342

8.3 Wonen en bouwen

896

1.284

-388

1.441

1.343

98

1.379

1.392

-13

0.10 Mutaties reserves programma 11

0

426

-426

2.803

2.200

603

2.572

2.004

569

Subtotaal

5.704

6.692

-989

13.767

13.200

567

26.552

17.396

9.155

12. Financiën en belastingen

0.4 Overhead

221

8.956

-8.735

153

9.273

-9.120

333

9.101

-8.768

0.5 Treasury

2.379

980

1.399

2.387

1.296

1.091

2.314

692

1.622

0.61 OZB woningen

3.342

180

3.162

3.342

180

3.162

3.326

182

3.144

0.62 OZB niet-woningen

1.643

27

1.616

1.598

27

1.571

1.531

25

1.505

0.64 Belastingen Overig

329

368

-39

329

367

-38

333

366

-33

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

49.636

0

49.636

47.029

0

47.029

47.171

-17

47.188

0.8 Overige baten en lasten

0

359

-359

0

102

-102

0

61

-61

0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)

0

350

-350

0

78

-78

0

78

-78

0.10 Mutaties reserves programma 12

675

6

669

723

2.566

-1.843

505

2.366

-1.861

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

-2

200

-202

-2

823

-825

0

9.264

-9.264

Subtotaal

58.224

11.425

46.799

55.559

14.713

40.847

55.514

22.120

33.394

Totaal

87.568

87.568

0

96.833

96.833

0

111.987

111.987

0