In het onderstaande kredietoverzicht staan groen en geel gearceerde kredieten. De geel gearceerde kredieten zijn in (de loop van) 2017 afgesloten. De groen gearceerde kredieten lopen door in 2018. De dik gedrukte teksten in de toelichting houden in: wijzigingen in het begrote krediet. Na akkoord van de raad worden deze wijzigingen doorgevoerd.

Project

Omschrijving project

Jaar krediet- votering

Lasten Baten Saldo

Begroting

Realisatie tot en met 2016

Realisatie 2017

Verplichting totaal

Restant - = negatief + = positief

Toelichting

701050

Rolbezem

2015

Lasten

11.199

4.519

6.680

0

0

In 2017 is de kleine rolbezem aangeschaft. Het krediet is afgesloten bij de 1e tussentijdse rapportage 2017.

701056

Servicewagen inclusief kraan

2017

Lasten

60.000

0

0

60.000

0

De servicewagen wordt in 2018 vervangen.

701063

Speedvisor

2017

Lasten

0

0

0

0

0

Bij de Kadernota 2017-2021 is deze aanschaf (€ 7.500,-) vervallen.

701072

Tractor Fendt

2017

Lasten

60.000

0

0

60.000

0

De tractor wordt in 2018 vervangen.

701076

Stratos aanhangerstrooier

2018

Lasten

0
(€ 35.000,- pas beschikbaar in 2018)

0

26.400

0

0

Het budget voor deze strooier
(€ 35.000,-) is gevoteerd in 2018. Vanwege praktische reden is medio december 2017 (bij aan-vang van het winterseizoen) de strooier al aangeschaft. De aan-schaf is dus iets naar voren ge-schoven. Op het budget (in 2018) houden wij nu € 8.600,- over.

701064

Grasveegmachine

2017

Lasten

17.500

0

17.117

0

383

In de 2e tussentijdse rapportage 2017 is ten onrechte vermeld dat deze investering verviel als gevolg van de kadernota. De aanschaf heeft inmiddels plaatsgevonden.

701065

Verticuteermachine

2017

Lasten

0

0

0

0

0

Bij de Kadernota 2017-2021 is deze aanschaf (€ 5.000,-) vervallen.

721004

Slachthuisstraat

2017

Lasten

23.000

0

0

23.000

0

De voorbereidingen zijn gestart, de uitvoering vindt plaats in 2018.

721032

Inrichting Geldropseweg

2013

Lasten

26.677

0

26.677

0

0

In 2017 heeft de aankoop van de grond plaatsgevonden. Het krediet is afgesloten bij de 1e tussentijdse rapportage 2017.

721052

Fietspad Oudvensestraat

2017

Lasten

10.000

0

0

10.000

0

De uitvoering heeft plaatsgevonden. De kosten zijn opgenomen bij de uitvoering van het planmatig onderhoud wegen. Dit project kan worden afgesloten.

72105100

Inkorten stationstunnel

2015

Lasten

258.000

253.252

112.868

0

-108.120

Na veelvuldig en intensief overleg met de NS is de gemeente eind november 2016 gestart met het inkorten van de tunnel onder het NS-station in Geldrop. In december zijn deze werkzaamheden afgerond. Inmiddels is ook de tunnelrand netjes afgewerkt en op het dak van de ingekorte tunnel een hek geplaatst. De eind-afrekening met de aannemer heeft in 2017 plaats gevonden, net als de verrekening met Wooninc. De subsidie Spoorse Doorsnijdingen moet nog worden verwerkt. Deze subsidie geldt voor meerdere onderdelen en is nog niet definitief vastgesteld.

7210053/
-63

Openbare verlichting
(jaarschijf 2017)

2017

Lasten

185.000

0

196.312

0

-11.312

Vanaf 2017 lopen de vervangingsinvesteringen masten en armaturen via een krediet. In 2017 zijn er meer armaturen en masten vervangen dan begroot daar staat tegenover dat daardoor in de exploitatie minder besteed hoefde te worden aan planmatig onderhoud. Daar is € 11.800,- minder aan planmatig onderhoud besteed dan begroot.

721065

Aanleg aansluiting Geldropseweg-Termeerstraat

2012

Lasten

190.000

39.016

6.208

144.776

0

De Raad van State heeft een vonnis uitgesproken, dat met een raadsinformatiebrief is gemeld. De aansluiting Termeerstraat zal niet worden uitgevoerd. Wel zal de verbindingsweg en het aanpassen van de ventweg worden gerealiseerd.
De verwachting is dat het werk in 2018 in combinatie met de aanleg van de weg Bijenkorf naar de Termeerstraat uitgevoerd wordt.

721070

Herinrichting en riool-vervanging zuidelijke ventweg Mierloseweg

2010

Lasten

775.000

754.826

4.122

0

16.052

Het project is gereed.

Baten

-173.178

-173.178

0

0

0

Saldo

601.822

581.648

4.122

0

16.052

721080

Herinrichting St. Jozefplein

2014

Lasten

1.029.500

173.424

0

856.076

0

Het resterende budget is nodig voor de herinrichting van de overige onderdelen van de omgeving St. Jozefplein. Hierbij wachten we de herontwikkeling van de kerk af. De verwachte oplevering is in 2018.

721081

Recreatieve fietsverbinding Rijk Dommel en Aa

2015, 2016 en 2017

Lasten

1.181.000

95.945

83.922

1.001.133

0

Het project is gestart in 2015 en loopt door tot in 2018. Het project behelst de aanleg van een recreatieve fietsverbinding inclusief brug over het kanaal, die het gebied ten zuiden van het kanaal verbindt met het gebied ten noorden van het kanaal. Dit betekent een verbinding van de natuur- en recreatiegebieden die zich ten noorden en ten zuiden van het kanaal bevinden. De aanbesteding loopt en aan het definitieve ontwerp van de route en de brug wordt gewerkt. Het merendeel van de totale project-kosten loopt door in 2018.

Baten

-470.000

-47.972

-41.961

-380.067

0

Saldo

711.000

47.973

41.961

621.066

0

721084

Pluvierstraat

2015

Lasten

119.762

0

4.688

115.074

0

De uitvoering vindt tegelijk met de herinrichting van de straat plaats in verband met parkeer-problematiek.

721094

Herinrichting stationsomgeving

2017

Lasten

625.000

0

41.349

583.651

0

Voorbereidende werkzaamheden zijn in 2017 van start gegaan. Uit-voering staat gepland voor 2019. De subsidie van de provincie is voor 80% bevoorschot.

Baten

-425.000

0

-340.000

-85.000

0

Saldo

200.000

0

-298.651

498.651

0

721098

Heggestraat (Stationstraat - Heilige Geeststraat)

2016

Lasten

243.000

0

0

243.000

0

In het kader van de uitvoering van het centrumplan en de aanpassing van het ziekenhuisterrein zelf is de verwachting dat de uitvoering van dit project in 2018/2019 zal plaatsvinden.

72109740

Vervangen VRI Sluisstraat - Peijenburgweg

2016 en 2017

Lasten

0

0

0

0

0

De voorbereidingen voor de vervanging van deze VRI, inclusief de aanpassing van dit kruispunt, lopen momenteel. De uitvoering zal echter pas in 2018 plaatsvinden. Vandaar dat het krediet van € 195.000,- door-schuift van 2017 naar 2018.

731041

Onderzoek en realisatie podium

2014

Lasten

105.781

8.377

687

96.717

0

Er is inmiddels duidelijk een voorkeur voor een verplaatsbaar podium. Over de samenwerkings-vorm (stichting) en de jaarlijkse exploitatiekosten is momenteel nog overleg gaande. Ieders bedoeling is te komen tot een podium in Mierlo dat intensief gebruikt gaat worden door Mierlose verenigingen en verenigingen daarbuiten. Overleg volgt nog over de definitieve invulling, welke in 2018 wordt afgerond. Het bedrag wordt doorgeschoven naar 2018.

Dekking reserve

-105.781

-8.377

-687

-96.717

0

Saldo

0

0

0

0

0

73104x

Herinrichting centrum Mierlo realisatie (incl. riolering)

div.

Lasten

3.724.112

1.554.017

1.014.353

1.155.742

0

De uitvoering van de Willem Alexanderstraat, parkeren Margrietstraat en restant Margrietstraat is gereed. Ook de nutsbedrijven hebben hun werkzaamheden afgerond. De uitvoering van de laatste fasen (Dorpsstraat/Vesperstraat en parkeren gemeentehuis) vindt nu plaats. In 2018 worden de werkzaamheden afgerond.

Dekking reserve

-2.427.633

-1.297.342

-604.257

-526.034

0

Saldo

1.296.479

256.675

410.096

629.708

0

732001

Revitalisering bedrijventerrein De Smaale fase 1

Baten

-250.000

0

-250.000

0

0

Een gedeelte van de Industrieweg is in 2017 verkocht.

732008

Revitalisering bedrijventerrein De Smaale fase 2 en 3

2014

Lasten

1.488.000

1.454.291

28.572

0

5.137

Het project is vrijwel geheel afgerond. In 2018 wordt het laatste gedeelte van de beplanting geplant.

Baten

-448.500

0

-448.572

0

72

Saldo

1.039.500

1.454.291

-420.000

0

5.209

756022

Ontsluiting Sang en Goorkens

2014 en 2015

Lasten

35.000

14.446

14.731

5.823

0

In juli 2014 is er door de provincie subsidie toegekend aan het project ‘Beekherstel Goorloop en ecologische verbindingszone Sang en Goorkens’. Dit is uitgewerkt naar een in 2015 getekende samenwerkingsovereenkomst tussen Waterschap Aa en Maas, gemeente Someren en gemeente Geldrop-Mierlo. In 2016 is de kern van dit onderdeel (het mogelijk maken van een rondwandeling door Sang en Goorkens met aanvullende recreatieve voorzieningen) door het waterschap aanbesteed. Dit is uitgevoerd en eind juni 2017 officieel geopend. Op dit moment worden nog twee wandelroutes opengesteld. Hiervoor ontvangen we in 2018 de afrekening. Het krediet handhaven in 2018.

772110

Herinrichting milieustraat

2013 en 2015

Lasten

742.140

708.987

535

0

32.618

Vanwege de onduidelijkheid over de plannen van de Paligroep kunnen we de parkeercapaciteit voor het gemeentelijke pand op het Emopad nog niet definitief afronden. Tot op heden hadden we hiervoor het bedrag van € 32.618,- dat resteert in dit krediet in gedachte. Omdat niet bekend is hoelang deze onduidelijkheid nog voortduurt, sluiten we het krediet 'Herinrichting milieustraat' nu af. Zo kan begonnen worden met de afschrijving en voorkomen we dat het krediet nog een langere tijd open blijft staan.

De nieuwe milieustraat is immers gereed en in werking. Wanneer in de toekomst duidelijkheid kan worden gegeven over de benodigde parkeerfaciliteiten, zal hiervoor een nieuw krediet aan de raad worden voorgelegd. Er wordt nu immers een deel van het krediet niet uitgegeven, terwijl vaststaat dat de parkeersituatie nog niet optimaal is.

Baten

-59.000

-59.000

0

0

0

Saldo

683.140

649.987

535

0

32.618

772200

Riolering Haspelstraat

2016

Lasten

29.001

0

0

29.001

0

De relining vindt plaats in 2018.

772201

Riolering Hekelstraat

2016

Lasten

44.292

0

0

44.292

0

De rioolvervanging wordt meegenomen bij de ontwikkeling van plan herinrichting Hekelstraat.

772202

Diepe Vaart (riolering en weginrichting)

2014

Lasten

245.999

37.678

214.356

0

-6.035

De uitvoering is afgerond.

772208

Riolering Elsbroekpad

2017

Lasten

53.232

0

0

53.232

0

De werkzaamheden worden in 2018 uitgevoerd.

772210

Riolering Margrietstraat

2017

Lasten

69.720

0

0

69.720

0

De werkzaamheden worden in 2018 uitgevoerd.

772211

Riolering Nuenenseweg

2017

Lasten

224.488

0

0

224.488

0

De werkzaamheden worden in 2018 uitgevoerd.

772212

Riolering Slinge

2017

Lasten

8.334

0

0

8.334

0

De werkzaamheden worden in 2018 uitgevoerd.

772213

Riolering Weverstraat

2017

Lasten

67.611

0

0

67.611

0

De werkzaamheden worden in 2018 uitgevoerd.

772225

Riolering Parallelweg schadeherstel

2016

Lasten

139.734

19.667

128.102

0

-8.035

De werkzaamheden worden in 2017 uitgevoerd. In het werkvak is vervuiling geconstateerd die voor de uitvoering tot extra maatregelen. Vandaar dat de kosten
€ 8.035,- hoger zijn uitgevallen. De gevolgen hiervan worden opgevangen binnen het gemeentelijk rioleringsplan.

772226

Aanpak wateroverlast

2017

Lasten

75.000

0

0

75.000

0

De werkzaamheden worden in 2018 uitgevoerd.

772227

Aanpak wateroverlast Laan van Tolkien

2017

Lasten

430.000

0

0

430.000

0

Dit project is in uitvoering.
De oplevering is in 2018.

772264

Bestrijden grondwateroverlast

2010

Lasten

2.557.805

2.380.825

3.620

173.360

0

In 2017 wordt het project afgerond.

Scandia / Coevering West

Baten

-49.535

-49.535

0

0

0

Saldo

2.508.270

2.331.290

3.620

173.360

0

772282

Riool Christinastraat

2015

Lasten

6.276

0

0

6.276

0

Dit project wordt in 2018 uitgevoerd.

772283

Riool Jan Cornelis de Rijpstraat

2015

Lasten

76.791

0

0

76.791

0

Dit project wordt in 2018 uitgevoerd.

772288

Riool Ziggenstraat

2015

Lasten

21.528

0

0

21.528

0

Dit project wordt in 2018 uitgevoerd.

772290

Vervanging pompen en gemalen en besturingssystemen GRP 2013 (jaarschijf 2017)

2017

Lasten

322.044

0

314.026

8.018

0

Afkomstig uit GRP. In verband met een gewijzigde afschrijvings-methodiek wordt vanaf 2015 gewerkt met jaarschijven. Het restant van dit project € 8.018,- wordt overgeheveld naar jaarschijf 2018.

772291

Riolering Groesstraat

2016

Lasten

22.703

0

0

22.703

0

Dit project wordt in 2018 uitgevoerd.

772292

Riolering Mierloseweg

2016

Lasten

48.707

0

0

48.707

0

Dit project wordt tijdelijk On hold gezet in verband met ontwikkeling binnen het project Mierloseweg (Tweka).

772293

Riolering Drossaardstraat Schoutstraat Gravenstraat Schepenenstraat

2016

Lasten

573.347

0

327.096

96.251

150.000

De kosten voor de vervanging van riolering worden in het GRP opgenomen op basis van kengetallen van de Stichting Rioned. De in het GRP opgenomen bedragen zijn de basis van het krediet. Door de gekozen uitvoering kan blijken dat voor de gegeven situatie deze kengetallen te ruim of te mager blijken.

Daarnaast hebben we een viertal rioleringsprojecten tegelijk in uitvoering genomen waardoor er bij de aanbesteding voordelen zijn behaald. Dit project kan worden afgeraamd met € 150.000,- .

772294

Riolering Vlasstraat

2016

Lasten

59.473

0

0

59.473

0

Dit project wordt in 2018 uitgevoerd.

781002

Aanleg ecologische verbindingszone Goorloop

2013

Lasten

43.025

0

0

0

43.025

In juli 2014 is er door de provincie subsidie toegekend aan het project ‘Beekherstel Goorloop en ecologische verbindingszone Sang en Goorkens’. Dit is uitgewerkt naar een in 2015 getekende samenwerkings-overeenkomst tussen Waterschap Aa en Maas, gemeente Someren en gemeente Geldrop-Mierlo. Eind 2016 is gebleken dat het binnen de termijn van de subsidie (eind 2017) niet mogelijk is de benodigde gronden te verwerven. Bij de Goorloop liggen veel huiskavels van particuliere eigenaren, die deze beslist niet willen verkopen. Realisatie van de ecologische verbindingszone in 2017 is hierdoor niet mogelijk gebleken. Op dit moment is er weinig zicht op realisatie van de EVZ op korte termijn. Daarom sluiten we dit krediet op dit moment af en kijken we, wanneer in de toekomst meer informatie en duidelijkheid beschikbaar is, naar nieuwe initiatieven om de EVZ alsnog te realiseren. Het afsluiten van het krediet maakt dat ook de voorziening, bestaande uit vroegere STIKA-gelden, vrij zal vallen.

Dekking voorziening

-43.025

0

0

0

-43.025

Saldo

0

0

0

0

0

78100300

Ecologische verbindingszone Overakkerseloop

2016 en 2017

Lasten

98.280

0

0

0

98.280

In juli 2014 is er door de provincie subsidie toegekend aan het project ‘Beekherstel Goorloop en ecologische verbindingszone Sang en Goorkens’. Dit is uitgewerkt naar een in 2015 getekende samenwerkings-overeenkomst tussen Waterschap Aa en Maas, gemeente Someren en gemeente Geldrop-Mierlo. Eind 2016 is gebleken dat het binnen de termijn van de subsidie (eind 2017) niet mogelijk is de benodigde gronden te verwerven. Ondanks inspanningen, waren de gronden niet te verwerven tegen reële/ marktconforme prijzen. Realisatie van de ecologische verbindingszone in 2017 is hierdoor niet mogelijk gebleken. Op dit moment is er weinig zicht op realisatie van de EVZ op korte termijn. Daarom sluiten we dit krediet op dit moment af en kijken we, wanneer in de toekomst meer informatie en duidelijkheid beschikbaar is, naar nieuwe initiatieven om de EVZ alsnog te realiseren.

78100400

Aanpak aandachtsontwikkellocaties

2016

Lasten

600.000

0

1.399

598.601

0

Dit jaarlijkse budget van
€ 300.000,- is opgenomen om specifieke aandachts- en ontwikkellocaties om te buigen vanuit integraal oogpunt (op initiatief van Handhaving – Ruimte – Economische Zaken). Het betreft veelal locaties met een slechte uitstraling, verloedering waar criminele activiteiten op de loer liggen. Diverse instrumenten kunnen ingezet worden zoals: planschade, grondverwerving, handhaving, extern projectleiderschap, her-bestemmen, stimuleren van eigenaren, procesondersteuning van eigenaren. Op het budget ontwikkellocaties zijn de afgelopen twee jaar geen uitgaven gedaan.

Dat heeft voor het overgrote deel te maken met het einde van de crisis, waardoor veel resultaten tot op heden geboekt konden worden zonder kosten te maken. Veel van de aandachtontwikkellocaties zijn aangepakt door samen met de eigenaar actief in te zetten op gebiedsontwikkeling. De huidige markt biedt daarvoor weer (al enige tijd) de ruimte. De gesprekken met eigenaren van diverse locaties hebben geleid tot herontwikkeling (terrein Van Agt, Tweka-terrein) of bijvoorbeeld functiewijziging (van detailhandel of horeca naar bijvoorbeeld wonen). Voor een deel van de locaties is echter nog geen oplossing voor handen en wordt het project verder doorgezet. In 2017 zijn onderhandelingen gestart voor een locatie. Het betreft hier het verwijderen van een horecabestemming bij een leegstaande locatie in een woonstraat die voor veel overlast heeft gezorgd in de buurt. Er liggen nu kansen om de bestemming te wijzigen via bijvoorbeeld planschade na bestemmings-wijziging of aankoop en vervolgens verkoop na bestemmingswijziging. Een aanbod is in overweging bij de eigenaren van het pand.

Dekking voorziening

-600.000

0

-1.399

-598.601

0

Dekking uit de voorziening Wonen.

Saldo

0

0

0

0

7310x

Herinrichting centrum Geldrop (realisatie)

div

Lasten

3.990.300

1.128.569

293.982

2.567.749

0

De uitvoering loopt minimaal door tot en met 2021. In raadsvoorstel GM 2013.0447 d.d. 6 augustus 2013 zijn de budgetten voor de herinrichting van het Centrum Geldrop berekend. Momenteel is er meer inzicht in de wensen van de inrichting, zodat de budgetten nu opnieuw zijn berekend en hierbij is ook rekening gehouden met de actuele prijzen. Het betreft hier de deelprojecten Herinrichting Heuvel, Bezorgershof en Achter de Kerk (+ € 418.000,-) en Herinrichting parkeerterrein Weverijmuseum (+ € 11.000,-).

73106700

Bewegwijzering centrum Geldrop

div

Lasten

56.800

14.425

0

42.375

0

De uitvoering loopt minimaal door tot en met 2019.

731077

Gevelverbetering centrum Geldrop

2016

Lasten

200.000

0

100.000

100.000

0

De uitvoering loopt minimaal door tot en met 2018.

732026

Kwaliteitsimpuls centrum Geldrop

2014

Lasten

285.000

203.591

47.860

33.549

0

De uitvoering loopt minimaal door tot en met 2018.

,

731066

Vervangen parkeerautomaten

2014

Lasten

136.500

112.085

15.362

0

9.053

Het project is in 2017 afgerond.

70030000

Zaakgericht werken

2016

Lasten

247.145

171.110

76.035

0

In 2018 wordt het restantkrediet verhoogd met € 25.000,-.

Dekking reserve

-247.145

-171.110

-76.035

0

Saldo

0

0

0

0

0

70030100

Basisregistratie Grootschalige Topografie

2013

Lasten

250.000

170.794

21.845

57.362

0

De tweede fase BGT loopt door tot 2020.

70010023

Vervanging afzuiging kantine

2010

Lasten

7.429

0

0

7.429

0

Het investeringsbedrag van
€ 7.429,- is verschoven naar 2018.

70010041

Hertaxatie gemeentelijke inventaris t.b.v. verzekeringsdoeleinden

2015

Lasten

26.500

0

0

26.500

0

Het investeringsbedrag van
€ 26.500,- is verschoven naar 2019.

70010043

Vervanging bureau's en losse inrichting gemeentehuis

2017

Lasten

163.750

0

0

163.750

0

Het investeringsbedrag van
€ 163.750,- is verschoven naar 2018 en 2019.

70010044

Vervanging bureaustoelen

2017

Lasten

48.000

0

0

48.000

0

Het investeringsbedrag van
€ 48.000,- is verschoven naar 2018 en 2019.

73103000

Taxatie- en verkoopkosten afstoten vastgoed

2012

Lasten

20.000

11.095

1.874

7.032

0

Enkele panden zijn verkocht. Vastgoedplan is in 2016 vastgesteld en de uitvoering is ter hand genomen.

73103710

Duurzame maatregelen gemeentelijke gebouwen

2014

Lasten

200.000

145.284

10.550

44.166

0

In 2017 en 2018 zijn nieuwe budgetten ter beschikking gesteld, project loopt door tot en met 2018.

73103720

Hertaxatie gemeentelijke gebouwen t.b.v. verzekeringsdoeleinden

2015

Lasten

50.000

47.670

1.098

0

1.232

Het project is afgerond, maar de financiële afwikkeling vond in 2017 plaats.

75801750

Verbeteren herstel en energieopwekking waterrad

2014

Lasten

110.000

27.799

18.503

63.698

0

Het waterrad is hersteld. Momenteel is men bezig met de zichtbaarheid van het waterrad te verbeteren, de bouwaanvraag is ingediend. Het betreft hier een rijksmonument, zodat de termijnen langer dan normaal zijn. De aanbestedingsprocedure is in 2018 opgestart.

78210100

Dichtmaken standerd molen Mierlo

2016

Lasten

50.000

5.072

18.554

26.375

0

Het project is in afrondende fase en zal in 2018 worden afgerond.

70000160

Renovatie gemeentehuis 2015 (activeren)

2015

Lasten

1.714.540

77.960

67.138

1.569.442

0

Voorbereidingswerkzaamheden zijn in 2015 gestart. Uitvoering in 2018 en 2019, in combinatie met de multifunctionele vergaderlocatie.

70000161

Renovatie gemeentehuis 2015 (t.l.v. voorziening)

2015

Lasten

115.000

11.942

25.775

77.283

0

Voorbereidingswerkzaamheden zijn in 2015 gestart. Uitvoering in 2018 en 2019, in combinatie met de multifunctionele vergaderlocatie.

70000180

Bouw nieuwe multifunctionele

2016

Lasten

1.150.000

0

96.013

1.053.987

0

Voorbereidingswerkzaamheden zijn in 2016 gestart. Uitvoering in 2018 en 2019.

vergaderaccommodatie

Dekking reserve

-300.000

0

-300.000

0

Dekking uit reserve Gemeentelijke huisvesting.

Saldo

850.000

0

96.013

753.987

0

70010008

Kosten invoering raadsplein

2006

Lasten

30.000

25.927

4.013

0

61

De realisatie 2017 betreft het onderzoek audiovisuele voorzieningen van de nieuwe multifunctionele vergader-accommodatie. Het krediet wordt afgesloten.

71401055

Samen Werkt!

2011

Lasten

0

170.760

119.905

0

0

De kosten Samen Werkt komen ten laste van de voorziening Wonen.

Dekking voorziening

0

-170.760

-119.905

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

74230042

Groot onderhoud schoolgebouwen (gymzalen)

2010

Lasten

0

372.693

21.510

0

0

De kosten komen ten laste van voorziening Onderhoud gebouwen onderwijs.

Dekking voorziening

0

-372.693

-21.510

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

74230048

Saneringsmaatregelen asbest basisscholen

2013

Lasten

300.000

291.357

0

8.643

0

Het restantbedrag is benodigd om de kosten van de asbestsanering te dekken.

75300007

Breedtesportimpuls t.l.v. voorziening

2009

Lasten

0

5.061

18.813

0

0

Het betreft kosten ten behoeve van Kids Sport, welke ten laste komen van de voorziening Breedtesport. Ook kosten van het JOGG worden hieruit bekostigd.

Dekking voorziening

0

-5.061

-18.813

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

75301500/-10/-20

Groot onderhoud sporthallen

2011

Lasten

0

274.838

96.356

0

0

De kosten komen ten laste van de voorziening Groot onderhoud gebouwen.

Dekking voorziening

0

-274.838

-96.356

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

75310057

Vervanging beregeningsinstallatie sportpark De Ark

2016

Lasten

12.500

0

0

12.500

0

Het betreft de aanschaf van een nieuw automaat. Deze wordt in 2018 aangeschaft.

77211199

Betonnen buitenbakken ondergrondse containers

2017

Lasten

83.220

0

0

83.220

0

Door Cure is een plan ontwikkeld over de plaatsing van ondergrondse containers bij de deelnemende gemeenten binnen Cure. De gemeenten moeten zelf zorgen voor de betonbakken en de civieltechnische werken om deze te kunnen plaatsen. Het geldt voor restafval, papier, glas en textiel. De uitvoering ervan heeft nog niet plaatsgevonden, vanwege de uitgestelde besluitvorming omtrent het REnescience-project. Het geld moet wel beschikbaar blijven voor 2018.