Afkortingen:
1e TR = 1e tussentijdse rapportage
2e TR = 2e tussentijdse rapportage
B = begroting
KN = kadernota

Door de afronding kunnen er afrondingsverschillen ontstaan.

2017

Omschrijving

Baten

Lasten

Programma 1 Gebiedsgericht werken

0,5 FTE buurtregisseur en instellen cie. Gebiedsgericht werken (B2016)

45.767

Programma 2 Economie en vastgoed

Compensatie maatregelen tijdens reconstructie centrum Geldrop (B2016)

44.315

Eenmalige subsidie Centrum- en Lintenmanagement Mierlo (B2017)

25.000

Programma 3 Veiligheid en handhaving

Restitutie batig saldo 2016 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (2e TR 2017)

-100.570

Programma 4 Bestuurlijke samenwerking

Programma 5 Sociale zaken en armoedebeleid

Programma 6 Zorg, welzijn en cultuur

Openbare gezondheidszorg; Gezond in de stad (KN2016)

8.155

Re-organisatie welzijnsopbouwwerk (KN2016)

50.000

Verkoopopbrengst inventaris Cultureel Centrum Hofdael (2e TR 2017)

391.520

Investering speeltuin De Viking

59.778

Kosten Wmo

1.250.000

Programma 7 Jeugdbeleid en onderwijs

Kosten transities

1.155.518

Programma 8 Democratisch bestuur

Verkiezingen (B2016)

52.469

Basisregistratie Grootschalige Topografie fase 2 (B2016)

21.845

Salaris voormalige wethouder (KN2016)

-98.500

Wachtgeld voormalige wethouder (KN2016)

50.700

Leges paspoorten/ID-kaarten (KN2016)

70.000

Restitutie "Breedband in/voor het Stedelijk Gebied Ehv. fase 2" (2e TR 2017)

-91.799

Programma 9 Natuur, milieu en duurzaamheid

Extra budget duurzaamheidsbeleid in 2016 t/m 2019 (B2016)

25.000

Investering "Versnellen verduurzamen openbare verlichting" (B2017)

25.000

Investering "Verduurzamen gemeentelijk vastgoed" (B2017)

50.000

Investering "Duurzaamheidslening niet gemeentelijke gebouwen" (B2017)

100.000

Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid (2e TR 2017)

32.237

Programma 10 Bereikbaarheid en verkeer

Inspectie wegen en reinigen kunstwerken (B2016)

16.399

Schade brug Brugstraat (1e TR 2017)

8.460

Programma 11 Bouwen en wonen

Verkoop Heilige Geeststraat 3 (1e TR 2017)

583.821

Eenmalig vervallen werkbudget Reconstructie werkgebied (2e TR 2017)

-19.474

Inkomsten en uitgaven grondexploitatie

21.910.461

13.605.352

Programma 12 Financiën

Beveiligingskosten (1e TR 2017)

16.543

Diversen

Post onvoorzien programma 1 t/m 12 (B2016)

0

Onderuitputting kapitaallasten (B2017)

513.386

Ambtsjubilea (B2016)

9.589

Subtotaal vóór mutaties reserves

23.469.188

16.341.783

Mutaties reserves

Algemene reserve

74.641

953.111

Algemene reserve grondexploitaties

2.598.588

882.433

Resultaat dienstjaar 2016

508.098

Reserve Uitwerking strategische visie

1.874

Reserve Bovenwijkse voorzieningen

1.252.997

Dekkingsreserve Nutsvoorzieningen centrum Mierlo

187.788

Dekkingsreserve Parkeren Frisostraat-Margrietstraat

12.770

Dekkingsreserve P-Margrietstraat t.h.v. P-Frisostraat

710.114

Dekkingsreserve Dorpsstraat deel Rabo - t.h.v. Plus

233.753

Dekkingsreserve Onderzoek en realisatie kiosk

97.404

Reserve Investering speeltuin De Viking

59.778

Reserve Personeel en organisatie

109.589

109.589

Reserve Gemeentelijke huisvesting

1.200.000

Dekkingsreserve Bouw vergaderaccommodatie

1.200.000

Reserve Leefbaarheidsfonds

109.585

533.724

Reserve Fonds Investering ruimtelijke ontwikkelingen

28.355

194.012

Reserve Bovenwijkse voorzieningen (nieuw)

3.750

692.388

Reserve I&A

145.969

132.490

Reserve Fonds Herstructurering woongebieden

137.606

Reserve Fonds Verevening bedrijfsomgevingen

29.295

Reserve Wmo

1.250.000

Reserve Transities

1.155.518

Subtotaal reserves

8.498.742

6.106.477

Incidenteel saldo jaarrekening 2017 (inclusief resultaat grondexploitatie)

9.519.670