Portefeuillehouder(s)dhr. G.M.J. Jeucken en mevr. M. Verdouw

Realisatie

bedragen x € 1.000

Baten € 522 0.47
Lasten € 4.674 4.83

Begroot v.s. Realisatie

Relevante beleidsnota’s

Relevante beleidsnota's

Naam

Periode

Vastgesteld in de raad

Planning vaststelling nieuw beleidsplan

Nota ”Samen … Werkt” - leven in de woonservice gemeente Geldrop- Mierlo

N.v.t.

8-nov-10

N.v.t.

Heroriëntatie Samen Werkt

N.v.t.

30-sep-13

N.v.t.

Procesvoorstel herijking subsidiebeleid

N.v.t.

25 sep-17

N.v.t.