Portefeuillehouder(s)Burgemeester

Realisatie

bedragen x € 1.000

Baten € 82 0.07
Lasten € 1.898 1.96

Begroot v.s. Realisatie

Relevante beleidsnota’s

Relevante beleidsnota's

Naam

Periode

Vastgesteld in de raad

Planning vaststelling nieuw beleidsplan

Kadernota Integraal veiligheidsbeleid 2015-2018

2015-2018

31-aug-15

Eind 2018

Uitvoeringsprogramma Veiligheid

2017-2018

v.k.a. 24-mei-17

Medio 2019

Actieplan georganiseerde criminaliteit

2016-2018

N.v.t.

N.n.b.

Handhavingbeleidsplan 2016 ‘Samen gericht handhaven’ - geactualiseerd

2017-2021

18-dec-17

2019 (waar nodig actualiseren)

Uitvoeringsprogramma Handhaving

2018

v.k.a. 31-jan-18

2019

Beleidsregel voor de bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet

Va. 2017

N.v.t.

Beleidsplan Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 2015-2019

2015-2019

N.v.t.

2019