Op grond van artikel 53 BBV dienen in de toelichting bij de balans opgenomen te worden de niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen waaraan de gemeente voor toekomstige jaren is gebonden. In de toelichting bij genoemd artikel worden als voorbeelden genoemd (langlopende) huurcontracten en leaseovereenkomsten.

Nadrukkelijk worden hier dus geen toekomstige rechten genoemd. De bedoeling van dit artikel is om – naast de bedragen die al volgens de balans bekend zijn – ook nog aan te geven welke toekomstige uitgaven nog volgen. Dit om de werkelijke financiële positie weer te geven. Als een gemeente namelijk erg veel langlopende verplichtingen is aangegaan geeft de balans een te rooskleurig beeld.

Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten de balanstelling het totaalbedrag
van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen.

De garantstellingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Omschrijving

Aard

% lening-bedrag

Oor-
spron-kelijk bedrag

Restant 1-1
2017

Restant 31-12
2017

Betalin-gen geduren-de 2017

Jaar van besluit-vor-ming
(*)

Einde looptijd (**)

Directe garantstellingen

Vaste geldlening U/G

Zorgstichting Geldrop

100%

2.088

100

30

70

1997- 1998

2017- 2018

Vaste geldlening U/G

Stichting basisbibliotheek Dommeldal

100%

631

536

505

32

2013

2033

Vaste geldlening U/G

Woningbouw-vereniging Compaen

100%

408

61

31

29

2003

2018

Vaste geldlening U/G

St. Golf Riel Estate

100%

235

155

144

11

2006- 2012

2036- 2022

Vaste geldlening U/G

St. Kasteel Geldrop

100%

1.000

831

807

24

2006

2036

Totaal directe garantstellingen

4.362

1.683

1.517

166

Indirecte garantstellingen

Vaste geldlening U/G

Stichting Woonbedrijf SWS. Hhvl

50%

50.529

47.958

36.559

11.398

1996- 2010

2017- 2036

Vaste geldlening U/G

Woningbouw-vereniging Compaen

50%

34.683

24.098

23.221

877

2004- 2011

2034- 2041

Vaste geldlening U/G

Stichting Wooninc.

50%

21.000

21.000

21.000

0

2016

2046- 2055

Totaal indirecte garantstellingen

106.212

93.056

80.780

12.275

Totaal

110.574

94.739

82.297

12.441

(*) De kolom "Jaar van besluitvorming" is gebaseerd op het jaar waarop de eerste storting heeft plaatsgevonden.

(**) Het einde van de looptijd in bovenstaande tabel varieert bij een aantal garantstellingen.
Dit komt omdat er bij deze garantstellingen sprake is van een samenstel van (meerdere) geldleningen.
In de tabel zijn deze gecomprimeerd weergegeven.

De belangrijke langdurige contracten en verplichtingen van materiële aard zijn hieronder opgenomen. De inkoopplannen en het contractbeheersysteem zijn als bron gebruikt.

Omschrijving

Verbonden t/m

Bedrag op jaarbasis

Onderhoud groen

2018

1.134.000

Klein onderhoud wegen

2018

131.000

Kolken reinigen

2020

65.000

Reinigen vrijverval riolering

2018

31.000

Openbare verlichting

2018

zie toelichting

Schoonmaak

2017

100.000

Waterportaal Zuidoost Brabant - investeringsbijdrage

2017

25.000

Leerlingenvervoer

2018

600.000

Levering gas / elektriciteit (*)

2019

546.000

Concessieovereenkomst Het Goed

2020

65.000

Zwerfafval Nedvang

2022

46.000

Lediging parkeerautomaten (Securcash)

Onbepaalde tijd

32.000

Uitvoering werk en inkomen

Onbepaalde tijd

10.000.000

Wmo 2015 (**)

Open einde financiering

-

Jeugdhulp (**)

Open einde financiering

-

Metropoolregio Eindhoven (MRE) (GR)

Onbepaalde tijd

Zie: § Verbonden partijen

Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) (GR)

Onbepaalde tijd

Zie: § Verbonden partijen

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) (GR)

Onbepaalde tijd

Zie: § Verbonden partijen

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) (GR)

Onbepaalde tijd

Zie: § Verbonden partijen

Dienst Dommelvallei (DD) (GR)

Onbepaalde tijd

Zie: § Verbonden partijen

Senzer (GR)

Onbepaalde tijd

Zie: § Verbonden partijen

Cure afvalbeheer (GR)

Onbepaalde tijd

Zie: § Verbonden partijen

Plus Team (GR)

Onbepaalde tijd

Zie: § Verbonden partijen

(*) Bedrag is gebaseerd op bestedingen in 2016.
(**) = niet mogelijk om een bedrag te noemen, dit is afhankelijk van het gebruik

Eigen bijdrage op grond van de Wmo
Een aanvrager van een voorziening, hulp in de huishouding of een financiële tegemoetkoming (persoonsgebonden budget) is op grond van de Wmo een bijdrage verschuldigd. De wetgever heeft bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage wordt uitgevoerd door het CAK. De informatie van het CAK (om privacy redenen beperkt) is ontoereikend om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen.
Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen op grond van de Wmo geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dit betekent dat door de gemeenten geen zekerheden omtrent omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden verkregen.

Arbeidskostengerelateerde verplichtingen
Voor arbeidskostengerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. Deze personele lasten worden verantwoord in het jaar waarin de uitbetaling plaatsvindt. Daarbij moet worden gedacht aan bijv. (spaar)verlofaanspraken. Met ingang van 2017 is het individueel keuzebudget ingevoerd en is er geen sprake meer van overlopende rechten op vakantiegeld.

Hypothecaire leningen personeel
Per 31-12-2017 restant nog op te nemen € 148.290,-.

Riolering
Voor het onderhoud van de straat- en trottoirkolken is een meerjarenonderhoudsovereenkomst gesloten met de firma Adriaans uit Mierlo. De opdrachtwaarde bedraagt € 130.778,-. De overeenkomst is aangegaan voor een periode van 2 jaar, van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018. Vervolgens kan de gemeente de overeenkomst twee maal eenzijdig voor een periode van 1 jaar verlengen.

Voor het reinigen en inspecteren van de riolering is een meerjarenonderhoudsovereenkomst gesloten met de firma Adriaans uit Mierlo. De opdrachtwaarde bedraagt € 61.475,24. De overeenkomst is aangegaan voor een periode van 2 jaar, van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018. Vervolgens kan de gemeente de overeenkomst twee maal eenzijdig voor een periode van 1 jaar verlengen.

Openbare verlichting
Voor het onderhoud van de openbare verlichting in Geldrop en Mierlo is een meerjarenonderhoudsovereenkomst gesloten met de firma Heijmans uit Eindhoven. De totale (fictieve) opdrachtwaarde bedraagt € 242.181,-. De overeenkomst is aangegaan voor een periode van 4 jaar (van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2018).