In de programmaverantwoording worden de toelichtingen per programma weergegeven. De opbouw sluit aan bij de meerjarenprogrammabegroting 2017-2020.

Met ingang van 2017 zijn de 48 beleidsproducten vervangen door 53 taakvelden. De taakvelden zijn bij ministeriële regeling vastgesteld.

Per programma wordt ingegaan op de volgende 3 “wat”-vragen:

  • Wat wilden we bereiken?
  • Wat hebben we ervoor gedaan?
  • Wat heeft het gekost?

Bij de vraag “Wat wilden we bereiken?” is aangesloten bij de geformuleerde doelen uit de meerjarenprogrammabegroting 2017-2020. De doelen zijn gebaseerd op het raadsprogramma "Alleen gaat sneller, maar samen kom je verder" (2014-2018). Indien van toepassing zijn deze doelen aangevuld met punten uit het raadsprogramma ”Samen voor Geldrop-Mierlo” (2016-2018). Dit programma is door de raad vastgesteld op 31 maart 2016 en is voor het minderheidscollege van de drie overgebleven coalitiepartijen.

Per programma is bij "Wat heeft het gekost?" een tabel opgenomen met de begrote en werkelijke baten en lasten en het saldo:

  • Het saldo staat met een “-” indien de lasten hoger zijn dan begroot of de baten lager dan begroot.
  • Het saldo staat met een “+” indien de lasten lager zijn dan begroot of de baten hoger dan begroot.

Een positief bedrag moet worden gelezen als een voordeel en een negatief bedrag als een nadeel.
De overzichten komen rechtstreeks uit het financiële systeem. Omdat de bedragen vervolgens zijn afgerond kan het voorkomen dat totaaltellingen licht afwijken van de werkelijke som.

De afwijkingen ≥ € 25.000,- tussen begroting na wijziging en werkelijkheid worden toegelicht in de § 3.7.3 “Analyse overzicht van baten en lasten”.