Portefeuillehouder(s)dhr. G.M.J. Jeucken

Realisatie

bedragen x € 1.000

Baten € 55.514 49.57
Lasten € 14.713 15.19

Begroot v.s. Realisatie

Relevante beleidsnota’s

Relevante beleidsnota's

Naam

Periode

Vastgesteld in de raad

Planning vaststelling nieuw beleidsplan

Evaluatie bestuurlijk proces p&c-cyclus

2017

13-mrt-17

N.v.t.

1e tussentijdse rapportage

2017

15-jun-17

N.v.t.

Jaarrekening

2016

10-jul-17

N.v.t.

Kadernota

2017-2021

10-jul-17

N.v.t.

Actualisatie begroting (extra)

2017

25-sep-17

N.v.t.

2e tussentijdse rapportage

2017

6-nov-17

N.v.t.

Meerjarenprogrammabegroting

2018-2021

6-nov-17

N.v.t.

Nota Reserves en voorzieningen

2018 e.v.

18-dec-17

N.v.t.

Financiële verordening

2017 e.v.

18-dec-17

N.v.t.

Belastingverordeningen

2018 e.v.

18-dec-17

N.v.t.