Omschrijving

Begroting voor wijziging

Begroting na wijziging

Realisatie

Programma's:

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

1. Gebiedsgericht werken

979

4.928

-3.950

653

4.674

-4.020

522

4.451

-3.929

2. Economie en vastgoed

540

832

-291

534

742

-208

716

717

-1

3. Veiligheid en handhaving

131

1.998

-1.868

131

1.898

-1.767

82

1.850

-1.768

5. Sociale zaken en armoedebeleid

9.780

18.824

-9.044

9.780

16.369

-6.589

10.908

17.855

-6.947

6. Zorg, welzijn en cultuur

1.786

13.992

-12.206

2.196

14.871

-12.676

1.893

13.836

-11.943

7. Jeugdbeleid en onderwijs

386

12.413

-12.027

395

12.573

-12.177

482

15.365

-14.884

8. Democratisch bestuur

751

3.380

-2.628

925

3.441

-2.516

1.041

3.165

-2.124

9. Natuur, milieu en duurzaamheid

8.019

9.009

-990

8.113

9.250

-1.137

8.196

9.469

-1.272

10. Bereikbaarheid en verkeer

564

3.409

-2.846

574

3.230

-2.656

677

3.594

-2.917

11. Bouwen en wonen

5.704

6.266

-562

10.964

11.000

-36

23.979

15.393

8.587

12. Financiën en belastingen

3

465

-462

3

358

-355

0

367

-367

Totaal programma's

28.643

75.517

-46.874

34.269

78.405

-44.136

48.495

86.062

-37.567

Algemene dekkingsmiddelen:

Algemene uitkering

49.636

0

49.636

47.029

0

47.029

47.171

-17

47.188

Dividenden

42

2

40

50

2

48

50

3

47

Lokale heffingen

5.259

225

5.034

5.214

225

4.989

5.150

251

4.900

Overige algemene dekkingsmiddelen

53

15

38

53

15

38

40

17

23

Treasury

2.337

978

1.359

2.337

1.294

1.043

2.264

690

1.575

Totaal algemene dekkingsmiddelen

57.326

1.220

56.106

54.682

1.536

53.146

54.675

943

53.732

Onvoorzien, overhead en Vpb:

Onvoorzien

0

228

-228

0

78

-78

0

0

0

Overhead

221

8.956

-8.735

153

9.273

-9.120

333

9.101

-8.768

Vennootschapsbelasting

0

350

-350

0

78

-78

0

78

-78

Totaal onvoorzien, overhead en Vpb

221

9.534

-9.312

153

9.429

-9.276

333

9.179

-8.846

Totaal saldo van baten en lasten

86.190

86.270

-80

89.104

89.370

-266

103.504

96.185

7.319

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves:

Mutaties reserves programma 1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties reserves programma 2

2

45

-44

-11

1.252

-1.263

16

1.516

-1.501

Mutaties reserves programma 5

0

0

0

0

0

0

2

0

2

Mutaties reserves programma 6

0

0

0

0

0

0

1.310

0

1.310

Mutaties reserves programma 7

524

620

-97

1.726

620

1.106

1.625

620

1.005

Mutaties reserves programma 8

159

0

159

2.469

0

2.469

2.453

0

2.453

Mutaties reserves programma 9

20

0

20

20

1

19

0

32

-32

Mutaties reserves programma 10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties reserves programma 11

0

426

-426

2.803

2.200

603

2.572

2.004

569

Mutaties reserves programma 12

675

6

669

723

2.566

-1.843

505

2.366

-1.861

Totaal toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

1.379

1.097

282

7.731

6.640

1.091

8.483

6.538

1.945

Het geraamde resultaat versus gerealiseerde resultaat

87.570

87.368

202

96.835

96.010

825

111.987

102.723

9.264

De verschillen op programmaniveau worden veroorzaakt doordat in het overzicht van baten en lasten de algemene dekkingsmiddelen en de mutaties in reserves niet worden meegenomen (deze bedragen zijn uit de programma’s gehaald en staan eronder afzonderlijk gepresenteerd).
In de tabel van onderdeel 3.6 zijn de bedragen wel opgenomen inclusief de algemene dekkingsmiddelen en de mutaties in reserves.