1.1 Algemeen

De jaarrekening sluit in 2017 met een positief saldo. Het resultaat bedraagt € 9.263.988,-. Hiervan heeft € 571.474,- betrekking op de algemene dienst en € 8.692.514,- op de grondexploitaties.

Opbouw resultaat 2017

Bedrag

Resultaat algemene dienst uit 2e tussentijdse rapportage 2017 (GM2017.026497)

825.184

Financiële mutaties algemene dienst ná 2e tussentijdse rapportage 2017

-253.710

Resultaat grondexploitaties

8.692.514

Totaal resultaat jaarrekening 2017

9.263.988

Het resultaat op de algemene dienst wordt nader toegelicht in § 3.7.3 Analyse overzicht van baten en lasten. Het resultaat op de grondexploitaties bestaat uit een winst van € 8.692.514,-. Voor een nadere toelichting hierop verwijzen wij naar § 2.3.7 Grondbeleid.

In hoofdlijnen is het verloop van het resultaat als volgt:

P

Programma

Taakveld

Bedrag

Resultaat algemene dienst uit 2e tussentijdse rapportage 2017

825.000

1,5-7

Tekort Sociaal Domein 2017 dat resteert na dekking reserves Wmo en Transities

-319.000*

7.

Jeugdbeleid en onderwijs

Leerlingenvervoer

117.000

8.

Democratisch bestuur

Bestuurlijke samenwerking

86.000

8.

Democratisch bestuur

Leges paspoorten, id-kaarten en rijbewijzen

89.000

8.

Democratisch bestuur

Pensioenvoorziening voormalige wethouders

215.000

11.

Bouwen en wonen

Verkoop diverse percelen/openbaar groen

-147.000

12.

Financiën

Algemene uitkering

159.000

12.

Financiën

Personele kosten

131.000

12.

Financiën

Resultaat Dienst Dommelvallei

76.000

12.

Financiën

Renteopbrengsten ambtenarenhypotheken

-186.000

12.

Financiën

Post onvoorzien

78.000

12.

Financiën

Toerekening directe salariskosten

-334.000

12.

Financiën

Toerekening overhead

-263.000**

Overige verschillen

44.000

Voorlopig resultaat 2017

571.000

Toelichting:

* Tekort Sociaal Domein 2017
Het resultaat Sociaal Domein 2017 is als volgt opgebouwd:

Programma 1: Gebiedsgericht werken

Wmo AWBZ Coördinatie zorg / wonen met zorg

157.000

Jeugdbeleid CMD

195.000

Wet Werk en Bijstand (21 <> 65 jaar)

-100.000

Vrijval voorziening Dubieuze debiteuren

272.000

Bijzondere bijstand

-175.000

Sociale werkvoorziening

-230.000

Woningaanpassingen

27.000

Vervoersvoorzieningen

80.000

Rolstoelvoorzieningen

51.000

Eigen bijdrage maatwerkvoorzieningen + opvang Wmo

-224.000

Uitvoeringskosten maatwerkvoorzieningen Wmo

-64.000

Wmo Huishoudelijke verzorging/hulp

358.000

Begeleiding groep Wmo

-396.000

Begeleiding individueel Wmo

-282.000

Persoonlijke verzorging Wmo

25.000

PGB Wmo Huishoudelijke hulp

71.000

PGB Wmo Begeleiding individueel

116.000

PGB Wmo Persoonlijke verzorging

25.000

Wmo Openbare Geestelijke gezondheidszorg

48.000

PGB Jeugd

774.000

Uitvoeringskosten Jeugdzorg

261.000

Ambulante zorg aan kind en gezin

-589.000

Dagbehandeling jeugd

-2.067.000

Behandeling/zorg met verblijf jeugd

-1.027.000

Jeugdzorg plus

-39.000

Jeugdbescherming/reclassering

78.000

Veilig Thuis

-70.000

Totaal saldo Sociaal Domein 2017

-2.725.000

Dekking tekort Sociaal Domein 2017
Er is een reserve Wmo (€ 1.250.000,-) en een reserve Transities (€ 1.155.518,-) om de tekorten af te dekken (totaal: € 2.405.518,-). In de begroting staat dat wij 50% hiervan gebruiken in 2017 en 50% in 2018. Vanaf 2019 hebben wij € 700.000,- per jaar extra begroot om de tekorten op te vangen.
In de nota Reserves en voorzieningen staat dat de werkelijke onttrekking van beide reserves afhangt van het saldo tussen de inkomsten en uitgaven Sociaal Domein in het boekjaar. Zoals blijkt uit het bovenstaande overzicht is het saldo in 2017 -/- € 2.725.000,-.

Dit betekent dat wij nu het gehele tekort 2017 ten laste brengen van beide reserves. In beide reserves resteert er dan niets meer voor 2018.

In de 1e tussentijdse rapportage 2018 komen wij hier op terug. Dan wordt ook bekeken of het structurele bedrag van € 700.000,- nog voldoende toereikend is om de tekorten Sociaal Domein vanaf 2019 op te vangen.

Programma 6: Zorg, welzijn en cultuur

Uitvoeringskosten maatwerkvoorzieningen Wmo (dekking reserves 2017)

1.203.000

Reserve Wmo (dekking reserves oorspronkelijk voor 2018)

1.250.000

Reserve Transities (dekking reserves oorspronkelijk voor 2018)

-47.000

Dekking tekort Sociaal domein t.l.v. reserve Wmo en Transities

2.406.000

Het overgebleven tekort van € 319.000,- (-/- € 2.725.000,- + € 2.406.000,-) komt ten laste van het rekeningresultaat 2017.

** Toerekening overhead
Het bedrag is gesaldeerd met de toerekening overhead uit programma 11.

1.2 Resultaatbestemming

De bestemming van het resultaat vindt plaats volgens het eerder door de raad vastgestelde stroomschema. Het stroomschema geeft aan hoe een positief resultaat in enig jaar moet worden bestemd.

Voorstel resultaatbestemming 2017

Bedrag

1.

Storting in algemene reserve
Conform "Stroomschema aanvulling reserves":
- 50% van het resultaat gaat naar de algemene reserve;
- 50% van het resultaat gaat naar de reserve Transities
(vanaf 2018 samengevoegd met de reserve Wmo)

285.737
285.737

2.

Resultaat grondexploitaties in algemene reserve Grondexploitaties
Het resultaat van de grondexploitaties wordt gestort in de algemene reserve Grondexploitaties.

8.692.514

Totaal

9.263.988