Algemeen
In deze toelichting richten wij ons hoofdzakelijk op de vermogensmutaties die betrekking hebben op 2017. Ook lichten we toe waarvoor de reserves bedoeld zijn.

Reserves
De reserves vallen uiteen in algemene reserves, bestemmingsreserves en dekkingsreserves. Algemene reserves fungeren als buffer, voor het opvangen van verliezen van algemene aard. Bestemmingsreserves zijn gevormd voor een specifiek doel. Tevens dienen bestemmingsreserves om ongewenste schommelingen op te vangen in de tarieven die aan derden in rekening worden gebracht (bijvoorbeeld reserve Hondenbeleid). Dekkingsreserves staan ter dekking van de afschrijvingslasten van enkele grote projecten of investeringen.

Algemene reserves

Algemene reserve

Stand 1-1-2017

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand 31-12-2017

5.968.807

959.058

74.641

6.853.225

Het doel van deze reserve is het opvangen van eventuele jaarrekeningtekorten of andere financiële tegenvallers. Voor deze reserve is een minimum afgesproken van € 3,5 miljoen.

De toevoegingen hebben betrekking op:

 • Resultaatbestemming jaarrekening 2016 (€ 45.947,-);
 • Restant vordering van de algemene dienst op het grondbedrijf (€ 913.111,-).

De onttrekkingen hebben betrekking op:

 • Kosten Vennootschapsbelasting (€ 78.427,-);
 • Dotatie voorziening gebouwen ten behoeve van strategisch vastgoedplan (€ 24.854,-);
 • Jaarlijkse kapitaallasten van activum "Tijdelijke huisvesting Geldrop-Mierlo" (€ 7.347,-).

Vanaf 2018 is er voor de tijdelijke kosten huisvesting een aparte dekkingsreserve gevormd
(uit: RB2017.007080A Nota Reserves en voorzieningen 2017 d.d. 18-12-2017);

 • Afrekening kosten krediet "Invoering raadsplein" (€ 4.013,-);
 • Doorschuiven € 40.000,- van het budget duurzaamheidsbeleid in 2017 overhevelen naar 2018 voor de aanleg van ecologische verbindingszones in 2018 (uit: 2e tussentijdse rapportage 2017) (-/- € 40.000,-).

Inkomensreserve

Stand 1-1-2017

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand 31-12-2017

6.000.000

0

0

6.000.000

Het doel van deze reserve is zorg dragen voor een vaste rentebaat voor de exploitatie. Door voor deze reserve een vast minimum te hanteren (€ 6.000.000,-) is in ieder geval sprake van een structureel dekkingsmiddel.

Algemene reserve grondexploitaties

Stand 1-1-2017

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand 31-12-2017

21.233.354

882.433

2.434.245

19.681.542

Het doel van deze reserve:

 • Een buffer voor conjuncturele risico's en exploitatierisico's binnen het grondbedrijf;
 • Voeding van de voorziening Dekking verliessaldi grondbedrijf;
 • Het dekken van tekorten op nieuwe stadsvernieuwingsplannen;
 • Het financieren van strategische aankopen.

De toevoegingen hebben betrekking op:

 • Resultaatbestemming jaarrekening 2016 (€ 462.151,-);
 • Rentebijschrijving 2017 (€ 420.282,-).

De onttrekkingen hebben betrekking op:

 • Overboeking naar algemene reserve (€ 913.111,-);
 • Voorfinanciering storting fondsen grondverkopen 2015 en 2016 (€ 1.298.072,-);
 • Overboeking naar voorziening Dekking verliessaldi grondbedrijf (€ 180.911,-).
 • Voorfinanciering verevening bedrijventerrein SGE (€ 159.400,-);
 • Correctie bespaarde rente verliesvoorziening (€ 7.758,-);
 • aanpassing afgesloten complexen/slibdepot -/- (€ 125.007,-).

Resultaat dienstjaar

Stand 1-1-2017

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand 31-12-2017

508.098

9.263.988

508.098

9.263.988

In 2017 is het resultaat van dienstjaar 2016 (€ 508.098,-) conform het raadsbesluit bij de jaarrekening 2016 verdeeld over de reserves:

 • Algemene reserve (€ 45.947,-);
 • Algemene reserve Grondexploitatie (€ 462.151,-).

Het resultaat van dienstjaar 2017 bedraagt € 9.263.988,-, waarvan € 571.474,- betrekking heeft op de algemene dienst en € 8.692.514,- op het grondbedrijf.

Bestemmingsreserves

Reserve dorpsgezicht ’t Broek

Stand 1-1-2017

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand 31-12-2017

50.000

0

0

50.000

Het doel van deze reserve is de instandhouding en versterking van de cultuurhistorische waarden in het Beschermd Dorpsgezicht 't Broek in Mierlo. Het maximum van deze reserve is vastgesteld op € 50.000,-.

Vanaf 2018 is de betreffende verordening ingetrokken en wordt deze reserve opgeheven. Het resterende saldo valt dan vrij ten gunste van de algemene reserve (uit: RB2017.007080A Nota Reserves en voorzieningen 2017 d.d. 18-12-2017).

Reserve uitwerking strategische visie

Stand 1-1-2017

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand 31-12-2017

104.686

0

1.874

102.812

Het doel van de reserve is het bekostigen van maatregelen afkomstig uit strategische visies of toekomstvisies. De onttrekking van € 1.874,- heeft betrekking op taxatie en verkoopkosten afstoten vastgoed.

Vanaf 2018 wordt deze reserve opgeheven. Het resterende saldo valt dan vrij ten gunste van de algemene reserve (uit: RB2017.007080A Nota Reserves en voorzieningen 2017 d.d. 18-12-2017).

Reserve bovenwijkse voorzieningen

Stand 1-1-2017

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand 31-12-2017

1.252.997

2

1.252.999

0

Het doel van is de reserve is het (mede) bekostigen van projecten, zoals ontsluitingswegen, groenparken, rioolretentiebassins e.d. ten behoeve van meerdere exploitatiegebieden. Het volledige saldo in dit fonds is belast met claims t.b.v. de centrumplannen van Mierlo en Geldrop.

De onttrekkingen hebben betrekking op:

 • Overboeking naar dekkingsreserve Parkeren Frisostraat - Margrietstraat (€ 12.770,-);
 • Overboeking naar dekkingsreserve Dorpsstraat deel Rabo - t.h.v. Plus (€ 233.753,-);
 • Overboeking naar dekkingsreserve Nutsvoorzieningen centrum Mierlo (€ 187.788,-);
 • Overboeking naar dekkingsreserve P-Margrietstraat t.h.v. P-Frisostraat (€ 710.114,-);
 • Overboeking naar dekkingsreserve Voorbereiding onderzoek en realisatie kiosk (€ 97.404,-);
 • Kapitaallasten activum Molenplein (€ 4.126,-);
 • Kapitaallasten activum Gevelverbetering centrum Geldrop (€ 7.043,-).

Reserve personeel en organisatie

Stand 1-1-2017

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand 31-12-2017

200.000

120.713

109.589

211.124

Het doel van deze reserve is het opvangen van onvoorziene problemen in de gemeentelijke bedrijfsvoering.

De toevoegingen hebben betrekking op:

 • Een eenmaal in de 5 jaar te organiseren teambuildingsdag (€ 5.562,-) [2017];
 • Een eenmaal in de 5 jaar te organiseren teambuildingsdag (€ 5.562,-) [inhaal];
 • Aanzuivering reserve P&O 2017 tot de minimumomvang van € 200.000,-

(minimumbedrag is exclusief het budget voor de teambuildingsdag) (€ 109.589,-).

De onttrekkingen hebben betrekking op:

 • De kosten van Zaakgericht werken € 109.589,-.

Reserve onderwijshuisvesting / IHP

Stand 1-1-2017

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand 31-12-2017

4.706.028

620.252

469.891

4.856.388

Het doel van de reserve is het realiseerbaar maken van toekomstige huisvestingsplannen onderwijs.

De toevoeging heeft betrekking op:

 • Een dotatie in de reserve overeenkomstig de begroting 2017 (€ 620.252,-).

De onttrekking heeft betrekking op:

 • De kapitaallasten van investeringen in basisschool/gymlokaal Ganzebloem overeenkomstig het Integraal Huisvestingsplan (€ 245.722,-);
 • Rente Integraal Huisvestingsplan 2017 (€ 224.169,-).

Reserve WWB inkomensdeel

Stand 1-1-2017

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand 31-12-2017

567.339

0

0

567.339

Het doel van de reserve is het egaliseren van de kosten van de BUIG-uitkeringen (BUIG = gebundelde uitkering). De gemeente ontvangt een gebundelde uitkering om daarmee uitkeringen in het kader van de Participatiewet te financieren.

Vanaf 2018 is de naam van deze reserve gewijzigd in "Reserve Participatie" en wordt er een minimum van € 500.000,- en een maximum van € 1.000.000,- gehanteerd (uit: RB2017.007080A Nota Reserves en voorzieningen 2017 d.d. 18-12-2017).

Reserve Wmo

Stand 1-1-2017

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand 31-12-2017

1.250.000

0

1.250.000

0

In 2017 wordt de gehele reserve gebruikt om het tekort van het Sociaal Domein 2017 op te vangen (zie: § 1.1 Algemeen)

In 2018 voegen wij deze reserve samen met de reserve Transities. Vanaf 2018 is de samengevoegde reserve geen onderdeel meer van de incidentele weerstandscapaciteit. Er wordt dan ook geen minimum of maximum omvang meer gehanteerd (uit: RB2017.007080A Nota Reserves en voorzieningen 2017 d.d. 18-12-2017).

Reserve transities

Stand 1-1-2017

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand 31-12-2017

1.155.518

0

1.155.518

0

In 2017 wordt de gehele reserve gebruikt om het tekort van het Sociaal Domein 2017 op te vangen (zie: § 1.1 Algemeen)

In 2018 voegen wij deze reserve samen met de reserve WWB-inkomensdeel (uit: RB2017.007080A Nota Reserves en voorzieningen 2017 d.d. 18-12-2017).

Reserve verkoopopbrengst HNG

Stand 1-1-2017

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand 31-12-2017

780.920

0

174.984

605.936

Per 1 januari 1996 zijn alle aandelen van het Hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten (HNG) verkocht aan NV Bouwfonds Nederlandse Gemeenten. De koopprijs is in 1996 in totaliteit in deposito gestort bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en wordt jaarlijks uitbetaald aan de deelnemende gemeenten naar rato van hun aandeel in de verkoopprijs. Het doel van deze reserve is om dit bedrag jaarlijks vrij te laten vallen ten gunste van de exploitatie als dekkingsmiddel.

Het bedrag van € 605.936,- bestaat uit € 435.458,73 aandeel Geldrop en € 170.497,32 aandeel Mierlo en komt 25 jaar lang (van 1996 t/m 2020) ten gunste van de exploitatie.

In 2017 heeft er een afwaardering plaatsgevonden van het saldo aandeel Geldrop en Mierlo van € 174.984,- zodat het saldo aansluit met de opgave van de BNG van totaal € 605.936,-.

Reserve geoormerkte gelden gemeentefonds

Stand 1-1-2017

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand 31-12-2017

520.489

0

0

520.489

Via het ministerie van Binnenlandse Zaken ontvangen wij de algemene uitkeringen uit het gemeentefonds. Deze gelden zijn vrij besteedbaar. Dat neemt niet weg dat wij wel worden geacht om met dit geld bepaalde zaken te realiseren. De raad kan er dus voor kiezen om bepaalde gelden te oormerken. Deze reserve is destijds ingesteld, omdat het in de praktijk voorkomt dat wij in enig jaar geld ontvangen dat wij willen oormerken, maar waarbij het niet mogelijk is om deze gelden nog hetzelfde jaar voor het beoogde doel in te zetten.

Het begin- en eindsaldo van de reserve is € 520.489,-. Het gaat om de volgende geoormerkte gelden:
- Invoeringskosten WABO 2008 en 2009 (€ 130.893,-);
- Gelden combinatiefuncties 2011 (€ 65.888,-);
- Gelden combinatiefuncties 2012 (€ 12.760,-);
- AWBZ 2012 (€ 92.784,-);
- Jeugdzorg 2012 (€ 24.279,-);
- AWBZ 2013 (€ 68.850,-);
- Transitiekosten RUD 2012 (€ 39.500,-);
- Armoedebestrijding 2013 (€ 31.000,-);
- Invoeringsgelden transities 2014 (€ 54.535,-).

In 2018 vallen de geoormerkte gelden vrij ten gunste van de algemene reserve (uit: RB2017.007080A Nota Reserves en voorzieningen 2017 d.d. 18-12-2017).

Reserve investeringen speeltuin De Viking

Stand 1-1-2017

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand 31-12-2017

87.228

0

59.778

27.451

Het doel van deze reserve is het uitvoeren van investeringen en onderhoudswerkzaamheden aan speeltuin De Viking aan de hand van een door de stichting in te dienen investeringsplan. In 2017 heeft de speeltuin conform afspraken diverse investeringen gedaan om achterstallig onderhoud in te lopen en om de speeltuin weer aantrekkelijker te maken.

Reserve hondenbeleid

Stand 1-1-2017

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand 31-12-2017

171.200

31.732

0

202.932

Het doel van deze reserve is het egaliseren van de kosten en opbrengsten uit de exploitatie hondenbeleid om forse afwijkingen in de tarieven van de hondenbelasting te voorkomen. Onvoorziene uitgaven in enig jaar hebben zo niet meteen gevolgen voor de tarieven. Door deze reserve wordt ervoor gezorgd dat alle opbrengsten uit hondenbelasting worden ingezet voor de uitvoering van het hondenbeleid.

De toevoeging betreft een voordeel op de gesloten exploitatie Hondenbeleid in 2017 van € 31.732,-.

Vanaf 2018 geldt dat er een verlaging c.q. verhoging hondenbelasting aan de raad wordt voorgelegd in de eerstvolgende begroting, wanneer er in twee opeenvolgende jaren overschotten c.q. tekorten zijn op realisatiebasis (uit: RB2017.007080A Nota Reserves en voorzieningen 2017 d.d. 18-12-2017).

Reserve gemeentelijke huisvesting

Stand 1-1-2017

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand 31-12-2017

1.200.000

0

1.200.000

0

Het doel van deze reserve is het bekostigen van oplossingen voor gemeentelijke huisvestingsproblemen, zoals de verbouwing van het gemeentehuis.

Deze reserve is omgezet in een dekkingsreserve ter dekking van de kapitaallasten voor het krediet Gemeentelijke huisvesting.

Reserve recreatie en toerisme

Stand 1-1-2017

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand 31-12-2017

268.258

262.408

0

530.665

Het doel van deze reserve is het egaliseren van de kosten en opbrengsten uit de exploitatie recreatie en toerisme om forse afwijkingen in de tarieven van de toeristenbelasting te voorkomen. Onvoorziene uitgaven in enig jaar hebben zo niet meteen gevolgen voor de tarieven. Door deze reserve wordt ervoor gezorgd dat alle opbrengsten uit toeristenbelasting worden ingezet voor de uitvoering van recreatieve voorzieningen en initiatieven.

De toevoeging betreft een voordeel van € 262.408,- op de gesloten exploitatie Recreatie en Toerisme in 2017.

Vanaf 2018 wordt het thema Verweven professioneel verankerd binnen een stichting villagemarketing. Een groot gedeelte van de reserve R&T is als budget door de gemeenteraad aan de stichting toegewezen, waarbij de stichting haar plannen jaarlijks aan de gemeenteraad dient voor te leggen. Het bedrag dat binnen de meerjarenbegroting is waarschijnlijk onvoldoende om al de beoogde plannen te verwezenlijken maar voorlopig kan de stichting hiermee uit de voeten. De stichting gaat zich inzetten op projecten binnen Verweven waarbij gedacht moet worden aan De Textielroute, het Katoenpad en meer maar de stichting zal zich ook gaan richten op gastvrijheid, uitstraling hele gemeente, inrichting centra, promoten van Geldrop-Mierlo, evenementen en meer.

Vanaf 2018 geldt dat er een verlaging c.q. verhoging toeristenbelasting aan de raad wordt voorgelegd in de eerstvolgende begroting, wanneer er in twee opeenvolgende jaren overschotten c.q. tekorten zijn op realisatiebasis (uit: RB2017.007080A Nota Reserves en voorzieningen 2017 d.d. 18-12-2017).

Reserve centrummanagement / ondernemersinitiatieven

Stand 1-1-2017

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand 31-12-2017

16.705

11.947

15.551

13.101

In de reserve Centrummanagement wordt het saldo gestort tussen de opbrengsten uit reclamebelasting en de werkelijke kosten uit het ondernemersfonds. Dit is vastgelegd in de Uitvoeringsovereenkomst Centrummanagement Geldrop en de Uitvoeringsovereenkomst Centrum- en lintenmanagement Mierlo. Het verschil wordt na definitieve vaststelling van de subsidie ondernemersfonds, in het jaar na subsidieverlening, uitgekeerd of in rekening gebracht aan de centrummanagementorganisaties.

Reserve bijdrage gemeentelijke monumenten Geldrop

Stand 1-1-2017

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand 31-12-2017

16.000

0

0

16.000

Het doel van deze reserve is het bekostigen van voorzieningen die door eigenaren van gemeentelijke monumenten moeten worden getroffen voor het onderhoud van een monument. De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Vanaf 2018 is deze reserve opgeheven. Het resterende saldo valt dan vrij ten gunste van de algemene reserve. Op het moment dat er een aanvraag wordt gehonoreerd wordt dekking gezocht in de lopende exploitatie (uit: RB2017.007080A Nota Reserves en voorzieningen 2017 d.d. 18-12-2017).

Reserve leefbaarheidsfonds

Stand 1-1-2017

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand 31-12-2017

246.240

533.724

109.585

670.379

Het doel van deze reserve is het behandelen van sociale doelstellingen, ondanks dat er projecten kunnen zijn waar sociale woningbouw vanuit stedenbouwkundig of architectonisch oogpunt niet gewenst is.

In het Regionaal Woningbouwprogramma 2012-2022 is bepaald dat Geldrop-Mierlo een woningbouwopgave heeft van 1.504 woningen. Dit aantal wordt jaarlijks bijgesteld. Op regionaal niveau is afgesproken dat 27% van dit aantal in de sociale sector gerealiseerd moet worden tot en met 2019. In de recent vastgestelde Woonvisie Geldrop-Mierlo is aangegeven dat het gewenste beeld van de gemeente Geldrop-Mierlo anders is dan dat uit het Regionaal Woningprogramma. De gemeente kent nu al een hoger percentage woningen in de sociale sector dan afgesproken en zal zich daarom op dit moment met name richten op nieuwbouw in de vrije sector voor de genoemde doelgroepen. Dat betekent dat het aandeel sociale woningbouw in nieuwbouwprojecten lager zal zijn dan de genoemde 27%.

Projecten die als gevolg van een lager aandeel sociale woningbouw winstgevend zijn, dragen af aan het fonds verevening sociale woningbouw. Projecten die door een hoger aandeel sociale woningbouw verliesgevend zijn, kunnen een bijdrage ontvangen vanuit het fonds. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van actuele marktprijzen en uitgangspunten voor kavels en inhoud van woningen. Op basis van actuele omstandigheden en uitgangspunten, zal het college periodiek bepalen of de berekende afdracht per m2 nog actueel is.

Het fonds is opgericht om sociale doelstellingen te kunnen halen ondanks dat er projecten kunnen zijn waar sociale woningbouw vanuit stedenbouwkundig of architectonisch oogpunt niet gewenst is. Andere projecten vangen dit op en krijgen een bijdrage van de winstgevender projecten.

De toevoeging betreft stortingen grondverkopen uit 2015 voor € 129.660,- en 2016 voor € 336.120,-. Verder is 65% van de bijdrage op grond van de overeenkomst Tweka voor € 56.794,- gestort en is uit de anterieure overeenkomst betreffende een perceel aan het Voortje € 11.150,- gestort.

In 2017 is € 100.000,- onttrokken en teruggestort in de voorziening Wonen conform besluitvorming. Daarnaast heeft er in 2017 nog een overige bijdrage plaatsgevonden ten laste het fonds van € 9.585,-.

Reserve fonds investering ruimtelijke ordening

Stand 1-1-2017

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand 31-12-2017

46.252

194.012

28.355

211.909

Het doel van deze reserve is het bevorderen van maatschappelijke doeleinden, landschapsversterking, parkeervoorzieningen, recreatieve ontwikkelingen, kunst, duurzaamheid, overlastbeperking solitaire bedrijfslocaties en zorg, sport en bewegen.

Op 9 maart 2015 heeft de gemeenteraad de nota kostenverhaal vastgesteld. In de categorie bijdrage Ruimtelijke Ontwikkeling is toen het fonds Investeringen Ruimtelijke ontwikkelingen ingesteld. Inmiddels zijn de eerste overeenkomsten, waarin deze afdrachten zijn (of worden) opgenomen ondertekend of in voorbereiding.

De doeleinden voor dit fonds die zijn vastgelegd in de nota kostenverhaal zijn:

 • Maatschappelijke doeleinden;
 • Landschapsversterking;
 • Parkeervoorzieningen;
 • Recreatieve ontwikkelingen;
 • Kunstfonds;
 • Duurzaamheid;
 • Overlastbeperking solitaire bedrijfslocaties;
 • Zorg, sport en bewegen.

Saldo per 1 januari 2017 € 46.252,-
Stortingen in 2017 o.b.v. verkopen 2015 € 64.830,-
Stortingen in 2017 o.b.v. verkopen 2016 € 125.396,-
Storting 65% bijdrage overeenkomst Tweka € 3.786,-
Onttrekking grazend kunstwerk rotonde B'eind-A67 -/- € 28.355,-
Saldo eind 2017 € 211.909,-

Reserve fonds bovenwijkse voorzieningen (nieuw)

Stand 1-1-2017

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand 31-12-2017

200.976

688.639

0

889.615

Het doel van deze reserve is het bekostigen van toekomstige voorzieningen welke als bovenwijks kunnen worden aangemerkt.

Binnen de gemeente Geldrop-Mierlo heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de toekomstige voorzieningen welke als bovenwijks kunnen worden aangemerkt. De omschrijving hiervan is opgenomen in de uitvoeringsparagraaf van de structuurvisie.

Bijdragen in dit nieuwe fonds moeten worden aangewend voor de voorzieningen, zoals deze zijn beschreven in de op 9 maart 2015 vastgestelde uitvoeringsparagraaf van de structuurvisie. De beleidsregels voor de oude reserve Fonds bovenwijkse voorzieningen kunnen op basis van de grondexploitatiewet niet worden toegepast op dit nieuwe fonds. Ook bij een weerstandsvermogen van onder de 75 of 50% kan er dus geen vrijval ten gunste van de reserve Grondexploitaties plaatsvinden.

Saldo per 1 januari 2017: € 200.976,-
Stortingen in 2017 o.b.v. verkopen 2015 € 211.456,-
Stortingen in 2017 o.b.v. verkopen 2016 € 284.870,-
Correctie storting overeenkomst Van Agt -/- € 3.750,-
Storting 65% bijdrage overeenkomst Tweka € 192.562,-
Storting anterieure ovk Voortje € 3.500,-
Saldo eind 2017 € 889.615,-

Reserve I&A

Stand 1-1-2017

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand 31-12-2017

373.383

132.490

145.969

359.904

Het doel van deze reserve is het bekostigen van toekomstige investeringen uit het informatiebeleidsplan (I&A) in Dienst Dommelvallei. Deze reserve komt voort uit de overige besluiten jaarrekening 2015, niet zijnde resultaatbestemming.

In 2017 is € 132.490,- toegevoegd aan deze reserve. Het betreft de onderbesteding van I&A-budgetten 2016 (uit: 2e tussentijdse rapportage 2017). In 2017 is € 145.969,- onttrokken voor uitgaven I&A.

Reserve fonds herstructurering woongebieden

Stand 1-1-2017

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand 31-12-2017

47.959

137.606

0

185.565

Het doel van deze reserve is het bekostigen van de herstructurering van woongebieden. Als een gedeelte van de woningvoorraad uit incourante en (op termijn) niet passende woningen bestaat, dienen die woningen op enig moment te worden gesaneerd of geherstructureerd. Voor de komende 10 jaar wordt verwacht dat ongeveer negentig woningen voor sloop of herstructurering in aanmerking komen. Het fonds is opgericht, omdat saneringen of herstructureringen doorgaans niet rendabel zijn.

In 2016 hebben de eerste stortingen in dit fonds plaatsgevonden. De toevoeging betreft stortingen via plannen gemeentelijke gronden van € 28.620,- en via plannen van derden voor € 19.339,-. Op basis van getekende anterieure overeenkomsten en optieovereenkomsten zullen in 2017 ook weer aanvullende stortingen plaatsvinden.

Saldo per 1 januari 2017: € 47.959,-
Stortingen in 2017 na besluit o.b.v. verkopen 2015 € 32.415,-
Stortingen in 2017 na besluit o.b.v. verkopen 2016 € 84.030,-
Storting 65% bijdrage overeenkomst Tweka € 18.931,-
Storting anterieure ovk Voortje € 2.230,-
Saldo eind 2017 € 185.565,-

Reserve fonds verevening bedrijfsomgevingen

Stand 1-1-2017

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand 31-12-2017

0

29.295

0

29.295

Het doel van deze reserve is het bekostigen van de herstructurering van bedrijfsomgevingen.
Indien bestaande bedrijventerreinen worden gerevitaliseerd, geherstructureerd of herontwikkeld, kan dit resulteren in een verliesgevende grondexploitatie. Bij de ontwikkeling van nieuwe
bedrijventerreinen kan sprake zijn van een winstgevende grondexploitatie. De nieuwe bedrijventerreinen bieden daarbij ruimte voor de vestiging van bedrijven die nu gelegen zijn op bestaande bedrijventerreinen in Geldrop-Mierlo. Het fonds is opgericht, omdat revitaliseringen of herstructureringen doorgaans niet rendabel zijn.

Saldo per 1 januari 2017: € 0,-
Stortingen in 2017 na besluit o.b.v. verkopen 2015 € 5.595,-
Stortingen in 2017 na besluit o.b.v. verkopen 2016 € 23.700,-
Saldo eind 2017 € 29.295,-

Dekkingsreserves

Dekkingsreserve bouw vergaderaccommodaties

Stand 1-1-2017

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand 31-12-2017

0

1.200.000

0

1.200.000

Dekkingsreserve is gevormd vanuit de reserve gemeentelijke huisvesting ter dekking van de kapitaallasten van het krediet bouw vergaderaccommodaties.

Dekkingsreserve Nutsvoorzieningen centrum Mierlo

Stand 1-1-2017

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand 31-12-2017

0

187.788

0

187.788

Deze dekkingsreserve is gevormd vanuit de reserve bovenwijkse voorzieningen ter dekking van de kapitaallasten van de investeringen in nutsvoorzieningen centrum Mierlo.

Dekkingsreserve Parkeren Frisostraat-Margrietstraat

Stand 1-1-2017

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand 31-12-2017

0

12.770

0

12.770

Deze dekkingsreserve is gevormd vanuit de reserve bovenwijkse voorzieningen ter dekking van de kapitaallasten van de investeringen voor parkeren Frisostaat-Margrietstraat.

Dekkingsreserve P-Margrietstraat t.h.v. P-Frisostraat

Stand 1-1-2017

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand 31-12-2017

0

710.114

0

710.114

Deze dekkingsreserve is gevormd vanuit de reserve bovenwijkse voorzieningen ter dekking van de kapitaallasten van de investeringen voor P-Margrietstraat t.h.v. P-Frisostraat.

Dekkingsreserve Dorpstr deel Rabo - t.h.v. Plus

Stand 1-1-2017

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand 31-12-2017

0

233.753

0

233.753

Deze dekkingsreserve is gevormd vanuit de reserve bovenwijkse voorzieningen ter dekking van de kapitaallasten van de investeringen in Dorpsstraat deel Rabo - ter hoogte van de Plus.

Dekkingsreserve Onderzoek en realisatie kiosk

Stand 1-1-2017

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand 31-12-2017

0

97.404

0

97.404

Deze dekkingsreserve is gevormd vanuit de reserve bovenwijkse voorzieningen ter dekking van de kapitaallasten van de investeringen in onderzoek en realisatie kiosk