Naam reserve

Balans-waarde

Bestem-ming

Toevoe- gingen

Onttrek-kingen

Balans-waarde

1-1-2017

resultaat

31-12-2017

Reserves

Algemene reserve

Algemene reserve

5.968.807

45.947

913.111

74.641

6.853.225

Inkomensreserve

6.000.000

0

0

0

6.000.000

Algemene reserve grondexploitaties

21.233.354

462.151

420.282

2.434.245

19.681.542

Totaal algemene reserves

33.202.161

508.098

1.333.393

2.508.886

32.534.766

Resultaat dienstjaar

508.098

-508.098

9.263.988

0

9.263.988

Bestemmingsreserves

Reserve dorpsgezicht 't Broek

50.000

0

0

0

50.000

Reserve uitwerking strategische visie

104.686

0

0

1.874

102.812

Reserve bovenwijkse voorzieningen

1.252.997

0

2

1.252.999

0

Reserve personeel en organisatie

200.000

0

120.713

109.589

211.124

Reserve onderwijshuisvesting (IHP)

4.706.028

0

620.252

469.891

4.856.388

Reserve WWB inkomensdeel

567.339

0

0

0

567.339

Reserve Wmo

1.250.000

0

0

1.250.000

0

Reserve transities

1.155.518

0

0

1.155.518

0

Reserve verkoopopbrengst HNG

780.920

0

0

174.984

605.936

Reserve geoormerkte gelden gemeentefonds

520.489

0

0

0

520.489

Reserve investering speeltuin de Viking

87.228

0

0

59.778

27.451

Reserve hondenbeleid

171.200

0

31.732

0

202.932

Reserve gemeentelijke huisvesting

1.200.000

0

0

1.200.000

0

Reserve recreatie en toerisme

268.258

0

262.408

0

530.665

Centrummanagement/ Ondernemersinitiatieven

16.705

0

11.947

15.551

13.101

Bijdrage gemeentelijke monumenten Geldrop

16.000

0

0

0

16.000

Reserve I&A

373.383

0

132.490

145.969

359.904

Reserve Leefbaarheidsfonds

246.240

0

533.724

109.585

670.379

Reserve Fonds Investering Ruimt. Ontwikkelingen

46.252

0

194.012

28.355

211.909

Nieuw reserve bovenwijkse voorzieningen

200.976

0

688.639

0

889.615

Reserve Fonds Herstructurering Woongebieden

47.959

0

137.606

0

185.565

Reserve Fonds Verevening Bedrijfsomgevingen

0

0

29.295

0

29.295

Dekkingsreserve Bouw vergaderaccommodatie

0

0

1.200.000

0

1.200.000

Dekkingsreserve Nutsvoorzieningen centrum Mierlo

0

0

187.788

0

187.788

Dekkingsreserve Parkeren Frisostraat-Margrietstraat

0

0

12.770

0

12.770

Dekkingsreserve P-Margrietstraat t.h.v. P-Frisostraat

0

0

710.114

0

710.114

Dekkingsreserve Dorpstr deel Rabo - t.h.v. Plus

0

0

233.753

0

233.753

Dekkingsreserve Onderzoek en realisatie kiosk

0

0

97.404

0

97.404

Totaal bestemmingsreserves

13.262.177

0

5.204.649

5.974.092

12.492.733

Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's

Pensioenvoorzieningen wethouders

2.745.863

39.649

0

118.297

2.587.917

Asbest van het Dak

7.054

0

0

4.708

2.346

Totaal voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's

2.752.917

39.649

0

123.005

2.590.263

Voorzieningen onderhoud en egalisatie

Onderhoud wegen

587.651

0

693.139

316.985

963.805

Onderhoud gebouwen

842.357

0

905.555

302.548

1.445.365

Onderhoud gebouwen onderwijs

176.537

0

0

21.510

155.027

Totaal voorzieningen onderhoud en egalisatie

1.606.545

0

1.598.694

641.042

2.564.197

Voorzieningen door derden beklemde middelen

Wonen

4.557.537

12.220

100.000

147.947

4.497.370

Egalisatie afvalstoffenheffing

369.418

0

0

369.418

0

Egalisatie rioleringen

4.081.798

0

454.899

0

4.536.697

Breedtesport impuls middelen

62.959

0

0

18.813

44.145

Aanleg EVZ Goorloop

43.025

43.025

0

0

0

Gemeentelijk herplantfonds plantsoenen

2.157

0

3.000

0

5.157

Voorziening afgesloten complexen GB

373.000

327.169

30.139

0

75.970

Totaal voorzieningen door derden beklemde middelen

9.489.894

382.414

588.038

536.178

9.159.340

Totaal voorzieningen

13.849.356

422.063

2.186.732

1.300.226

14.313.800

Totaal reserves en voorzieningen

60.821.792

422.063

17.988.762

9.783.204

68.605.287