In deze paragraaf wordt een toelichting gegeven op diverse aspecten van het overzicht van baten en lasten. Achtereenvolgens zal ingegaan worden op:

  • vennootschapsbelasting
  • de begrotingsrechtmatigheid;
  • een analyse van de verschillen tussen de raming en realisatie;
  • overzicht onvoorzien;
  • overzicht van de incidentele baten en lasten;
  • overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves;
  • wet normering topfunctionarissen.