Voorzieningen
Voorzieningen behoren tot het vreemd vermogen. Voorzieningen zijn passief posten op de balans, die een inzicht geven in de voorzienbare lasten in verband met risico’s en verplichtingen, waarvan de omvang en/of het tijdstip van optreden per balansdatum min of meer onzeker zijn, en die oorzakelijk samenhangen met de periode voorafgaande aan die datum.
Voorzieningen dienen naar beste schatting dekkend te zijn voor de achterliggende verplichtingen of risico's waarvoor ze zijn ingesteld. Toevoegingen moeten daarom gebaseerd zijn op een tijdige opbouw van de voorziening.

Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's

Pensioenvoorziening wethouders

Stand 1-1-2017

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand 31-12-2017

2.745.863

0

157.946

2.587.917

Het doel van deze voorziening is het bekostigen van pensioenen en wachtgelden aan (ex-)wethouders.
Voor zittende wethouders dient op grond van de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA) pensioen te worden opgebouwd. Dit pensioen is afhankelijk van de diensttijd als wethouder en komt tot uitkering na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

De hoogte van de voorziening wethouderspensioenen wordt bepaald op basis van zogenaamde actuariële waardeberekeningen. Bij deze berekeningen is een rekenrente gehanteerd van 1,648%. Vorig jaar bedroeg deze 0,864%. De stijging van de rekenrente leidt tot een afname van de berekende voorziening. Er is circa € 118.000,- uit de voorziening onttrokken voor lopende pensioenverplichtingen en circa € 40.000,- omdat de voorziening een te hoge stand kende.

Voorziening asbest van het dak

Stand 1-1-2017

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand 31-12-2017

7.054

0

4.708

2.346

Deze voorziening is in 2013 ingesteld ter financiering van de subsidieverordening “Asbest van het dak”. Deze verordening heeft als doelstelling om met een subsidie eigenaren te stimuleren asbesthoudende daken te doen verwijderen. De voorziening c.q. subsidieplafond van deze verordening is gemaximeerd op € 30.000,-. De subsidieverordening vervalt zodra het beschikbare budget is besteed.

De onttrekking heeft betrekking op verstrekte subsidies in het kader van de stimuleringsregeling (€ 4.708,-).

Voorzieningen onderhoud/egalisatie

Voorziening Onderhoud wegen

Stand 1-1-2017

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand 31-12-2017

587.651

693.139

316.985

963.805

Het doel van deze voorziening is het bekostigen van het groot onderhoud aan wegen en civiele kunstwerken (bruggen en tunnels) op basis van beleidsplannen, vastgesteld door de raad.

Op basis van een beleidsplan voor het onderhoud van wegen enerzijds en een beleidsplan voor onderhoud van civiele kunstwerken anderzijds vinden stortingen en onttrekkingen binnen deze voorziening plaats.

De toevoegingen bestaan uit de storting in de voorziening Onderhoud wegen (€ 562.889,-), onderhoud civiele kunstwerken (€ 25.250,-), en subsidies van de provincie (€ 105.000,-).

De onttrekkingen betreffen de kosten voor groot onderhoud wegen en civiele kunstwerken in 2017 (€ 316.985,-).

Voorzieningen onderhoud gebouwen

Stand 1-1-2017

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand 31-12-2017

842.357

905.555

302.548

1.445.365

Het doel van deze voorziening is het bekostigen van het groot onderhoud aan gemeentelijke gebouwen op basis van een meerjarenonderhoudsplan, vastgesteld door de raad. Op basis van het meerjarenonderhoudsplan, dat volgt uit het nieuwe onderhoudssysteem O-prognose, lopen alle stortingen en onttrekkingen voor de panden van gemeente Geldrop-Mierlo via deze onderhoudsvoorziening. De toevoegingen zijn conform begroting, de onttrekkingen zijn de werkelijke onderhoudskosten gebouwen in 2017.

Voorziening onderhoud gebouwen onderwijs

Stand 1-1-2017

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand 31-12-2017

176.537

0

21.510

155.027

Het doel van deze voorziening is het bekostigen van het groot onderhoud aan gymnastiekgebouwen in het basisonderwijs op basis van een onderhoudsplan. Er ligt een beleidsplan aan ten grondslag. De onttrekkingen zijn de werkelijke onderhoudskosten in 2017.

In 2018 is deze voorziening opgeheven. Het saldo uit deze voorziening wordt dan overgeheveld naar de voorziening Groot onderhoud gebouwen. In het onderhoudsplan gebouwen worden de meerjarenbedragen voor het onderhoud van de gymzalen opgenomen (uit: RB2017.007080A Nota Reserves en voorzieningen 2017 d.d. 18-12-2017).

Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's

Voorziening Wonen

Stand 1-1-2017

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand 31-12-2017

4.557.537

100.000

160.167

4.497.370

Het doel van deze voorziening is het bekostigen van diverse projecten in het belang van de volkshuisvesting. De voorziening is destijds gevormd uit de algemene reserve van het voormalig woonbedrijf en van het SRE ontvangen BLS-gelden (BLS = Besluit Locatie gebonden Subsidies).
Het geld uit de voorziening moet verplicht worden aangewend in het belang van de volkshuisvesting. Daar binnen zijn de volgende specifieke projecten aangewezen:
- Project “Samen Werkt’ (tot en met 2020)
- Aandachtsontwikkellocaties (tot en met 2017)
- Startersleningen (structureel)
- Duurzaamheidsleningen (structureel)
- Normalisatie woonwagenlocatie Rielseheideweg (voor een totaalbedrag van € 40.000,-)

De toevoeging bestaat uit een overheveling vanuit het Leefbaarheidsfonds € 100.000,-. (uit: jaarrekening 2016).

De onttrekkingen bestaan uit:

  • Kapitaallasten startersleningen (€ 8.236,-);
  • Kapitaallasten duurzaamheidsleningen (€ 3.983,-);
  • Normalisatie woonwagenlocatie Rielseheideweg (€ 12.821,-);
  • Samen Werkt! (€ 119.905,-);
  • Aanpak aandacht ontwikkellocaties (€ 1.399,-);
  • Beheersvergoeding startersleningen (€ 11.357,-);
  • Beheersvergoeding duurzaamheidsleningen (€ 2.463,-).

Voorziening egalisatie afvalstoffenheffing

Stand 1-1-2017

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand 31-12-2017

369.418

0

369.418

0

Het doel van deze voorziening is het egaliseren van de kosten en opbrengsten uit de exploitatie afval om forse afwijkingen in de tarieven van de afvalstoffenheffing te voorkomen. Onvoorziene uitgaven in enig jaar hebben zo niet meteen gevolgen voor de tarieven. Door deze voorziening wordt ervoor gezorgd dat alle opbrengsten uit de afvalstoffenheffing worden ingezet voor de uitvoering van afvalinzameling en -verwerking.

Voorziening egalisatie rioleringen

Stand 1-1-2017

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand 31-12-2017

4.081.798

454.899

0

4.536.697

Het doel van deze voorziening is het egaliseren van de kosten en opbrengsten uit de exploitatie riolering om forse afwijkingen in de tarieven van de rioolheffing te voorkomen. Door deze voorziening wordt ervoor gezorgd dat alle opbrengsten uit de rioolheffing worden ingezet voor de uitvoering van werkzaamheden op het gebied van riolering.

Het in 2017 gestorte storten bedrag is bestemd voor toekomstige kosten op basis van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). De kostenprognose wordt jaarlijks geactualiseerd.

Voorziening breedtesport impuls middelen

Stand 1-1-2017

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand 31-12-2017

62.959

0

18.813

44.145

Het doel van deze voorziening is het bekostigen van de uitvoering van breedtesportprojecten. De voorziening is in het verleden gevoed uit de algemene middelen. Ook is hiervoor een rijkssubsidie ontvangen die aan de reserve is toegevoegd.

In 2017 zijn vanuit de voorziening kosten gemaakt voor:
- Vrijkaarten voor Wintersfeer om schaatsen te bevorderen;
- Subsidie voor Sjors Sportief;
- Subsidie voor Max Vitaal;
- De Urban Sports en Urban Dance Experiences in 2017.

Voorziening aanleg ecologische verbindingszone Goorloop

Stand 1-1-2017

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand 31-12-2017

43.025

0

43.025

0

De voorziening betrof het aandeel van de gemeente Geldrop-Mierlo in de kosten voor de aankoop en inrichting van de economische verbindingszone Goorloop. Op 18 augustus 2015 is tussen betrokken partijen (Waterschap Aa en Maas, gemeente Someren en gemeente Geldrop-Mierlo) een samenwerkingsovereenkomst getekend. Doordat particuliere eigenaren niet bereid zijn huiskavels te verkopen, is realisatie van de ecologische verbindingszone Goorloop niet mogelijk gebleken. Het krediet is afgesloten en daarom is deze voorziening vrijgevallen ten gunste van de exploitatie.

Voorziening gemeentelijk herplantfonds

Stand 1-1-2017

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand 31-12-2017

2.157

3.000

0

5.157

Het doel van deze voorziening is het bekostigen van de herplant van bomen.
Bij het verlenen van een kapvergunning kan herplant opgelegd worden. Soms is het echter niet mogelijk om herplant uit te voeren, omdat bijvoorbeeld de ruimte hiervoor ontbreekt. Hiertoe is in 2014 een gemeentelijk herplantfonds in het leven geroepen. De waarde van de te kappen boom wordt daarbij in deze voorziening gestort en op een later moment aangewend voor herplant.

Voorziening afgesloten complexen GB

Stand 1-1-2017

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand 31-12-2017

373.000

30.139

327.169

75.970

Het doel van deze voorziening betreft het afdekken van nog te maken kosten voor al afgesloten grondexploitaties. Het betreft hier de volgende afgesloten exploitaties: De Doelen, MacKenziestraat, Barrier en Torenweg.