Portefeuillehouder(s)dhr. G.M.J. Jeucken en mevr. M. Verdouw

Realisatie

bedragen x € 1.000

Baten € 3.203 2.86
Lasten € 14.871 15.36

Begroot v.s. Realisatie

Relevante beleidsnota’s

Relevante beleidsnota's

Naam

Periode

Vastgesteld in de raad

Planning vaststelling nieuw beleidsplan

Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2

N.v.t.

18-dec-17

N.v.t.

Verordening Jeugdhulp

N.v.t.

18-dec-17

N.v.t.

Wet langdurige zorg (voorheen AWBZ)

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Nota “Persoonlijk & Dichtbij” visie op meedoen in de samenleving

N.v.t.

4-jun-12

N.v.t.

Verordening maatschappelijke participatie 2013 gemeente Geldrop-Mierlo

N.v.t.

17-dec-12

N.v.t.

Nota “Voor Elkaar” - Visie op meedoen in de samenleving II

N.v.t.

17-dec-12

N.v.t.

Accommodatiebeleid

N.v.t.

30-jun-08

N.v.t.

Accommodatiebeleid particuliere eigendom

N.v.t.

30-nov-09

N.v.t.

Procesvoorstel Herijking subsidiebeleid

N.v.t.

25-sep-17

N.v.t.

Cultuurnota 2012-2015 ‘Cultuur ... van wezenlijk belang'

N.v.t.

16-jan-12

2018