Activa

2017

2016

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

1.416

1.442

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

49

59

Totaal Immateriële vaste activa

1.465

1.501

Materiële vaste activa

Investeringen met een economisch nut

35.445

36.535

Investeringen met een economisch nut, dekking door heffing

25.683

24.987

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

13.275

12.526

Totaal Materiële vaste activa

74.403

74.048

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen aan: deelnemingen

170

170

Overige langlopende leningen

14.704

18.833

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

150

150

Totaal Financiële vaste activa

15.025

19.153

Totaal Vaste activa

90.893

94.702

Vlottende activa

Voorraden

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

25.394

25.982

Totaal Voorraden

25.394

25.982

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Vorderingen op openbare lichamen

3.550

3.808

Rekening-courantverhouding met het rijk

602

4.073

Rekening-courantverhoudingen met niet-financiele instellingen

918

432

Overige vorderingen

2.257

3.909

Overige uitzettingen

13

13

Totaal Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

7.340

12.235

Liquide middelen

Kassaldi

5

12

Banksaldi

787

570

Totaal Liquide middelen

792

581

Overlopende activa

Nog te ontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen

124

0

Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen

10.809

7.864

Totaal Overlopende activa

10.933

7.864

Totaal Vlottende activa

44.459

46.663

Totaal Activa

135.352

141.365

Passiva

2017

2016

Vaste passiva

Eigen vermogen

54.291

46.972

Algemene reserve

32.535

33.202

Bestemmingsreserve

12.493

13.262

Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

9.264

508

Totaal Eigen vermogen

54.291

46.972

Voorzieningen

14.314

13.849

Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer

51.616

63.131

Onderhandse leningen van: Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

50.930

62.050

Door derden belegde gelden

684

763

Waarborgsommen

2

317

Totaal Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer

51.616

63.131

Totaal Vaste passiva

120.221

123.953

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden, met een rente typische looptijd korter dan één jaar

5.544

8.628

Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen

0

3.000

Banksaldi

0

0

Overige schulden

5.544

5.628

Totaal Netto-vlottende schulden, met een rente typische looptijd korter dan één jaar

5.544

8.628

Overlopende passiva

9.587

8.785

Nog te betalen bedragen

5.301

4.448

Vooruitontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen

4.286

3.873

Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

0

463

Totaal Overlopende passiva

9.587

8.785

Totaal Vlottende passiva

15.131

17.412

Totaal Passiva

135.352

141.365

Omschrijving

2017

2016

Totaalbedrag waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen borgstellingen of garantstellingen zijn verstrekt

82.297

94.739